Parasti cilvēktiesības negarantē pārsūdzības iespējas pilnīgi visās lietās un strīdos. Taču, ja Latvijas likumi paredz iespēju pārsūdzēt zemākas instances tiesas nolēmumu, kā tas vairumā gadījumu arī ir, tad augstākas instances tiesām visās procesa stadijās ir jāievēro taisnīgas tiesas priekšnoteikumi un garantijas.

Apelācijas instances tiesa

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz, ka pirmās instances tiesas spriedums var tikt pārsūdzēts augstākā tiesā – apelācijas instances tiesā (apgabaltiesā). Tiesas procesā apelācijas instances tiesai ir tādas pašas pilnvaras izskatīt lietu kā zemākas instances tiesai, ieskaitot strīdus par faktiem un likuma piemērošanu. Kopumā jūsu tiesības un pienākumi apelācijas instances tiesā ir tādi paši kā pirmās instances tiesā. Taču atkarībā no jautājumiem, kurus esat norādījis savā apelācijas sūdzībā, atsevišķas tiesības (piemēram, tiesības pieprasīt mutvārdu procesu, tiesības piedalīties tiesas sēdē) var būt ierobežotas.

Administratīvo pārkāpumu lietās apelācijas instances tiesas taisīto spriedumu nav iespējams pārsūdzēt kasācijas instancē.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×