Tiesības uz kompensāciju

Jūs varat pieprasīt kompensāciju par kaitējumu, ko jums nodarījuši policijas darbinieki izmeklēšanas darbību laikā. Jums var tikt nodarīts tāds kaitējums, kā rezultātā radušies materiāli zaudējumi. Turklāt slikta izturēšanās var atstāt garīgas sekas un radīt ciešanas – šādā gadījumā jūs varat pieprasīt morālā kaitējuma atlīdzību.  

Kompensācija kriminālprocesā

Uz jūsu sūdzības pamata izmeklētājs var ierosināt krimināllietu pret konkrētiem policijas darbiniekiem. Šādā gadījumā jūs varat prasīt kaitējuma kompensāciju kā cietušais krimināllietā. Ja jums nodarītais kaitējums nevar tikt vai nevar tikt pilnībā atlīdzināts kriminālprocesa ietvaros, jums ir tiesības prasīt tā atlīdzināšanu civiltiesiskā kārtā, iesniedzot civilprasību tiesā. Dažos gadījumos jums kā cietušajam var būt tiesības saņemt kompensāciju no valsts. Vairāk par to lasiet likumā Par valsts kompensāciju cietušajiem.

Kompensācija administratīvajā procesā

Iespējams, ka policistu rīcība netiks kvalificēta kā noziedzīgs nodarījums, taču tas automātiski nenozīmēs, ka policijas darbinieki izmeklēšanas laikā nav pārkāpuši jūsu tiesības. Taču prokuratūra var tikai pieņemt lēmumu, kurā konstatēts, vai atsevišķa policistu rīcība izmeklēšanas darbību laikā ir kvalificējama kā tāda, ar ko pārkāptas jūsu tiesības. Tā nevar jums piešķirt kompensāciju par radušos kaitējumu. 

Šādā gadījumā jūs varat iesniegt prasību pret valsti vispārējās jurisdikcijas tiesā (civilajā tiesā), pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 92.pantu. Prokuratūras lēmumu jūs varat izmantot kā pierādījumu tam, ka ir notikusi prettiesiska rīcība, kuras rezultātā jums nodarīts kaitējums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma