Tiesības uz kompensāciju

Jums ir tiesības uz kompensāciju, ja policija ar prettiesisku rīcību jums ir nodarījusi kaitējumu. Kaitējuma cēloņi var būt dažādi, piemēram, pārmērīga spēka pielietošana aizturēšanas laikā, fiziska vai verbāla varmācība, jūsu vajadzību ignorēšana aizturēšanas vietā. Tādējādi jūs varat pieprasīt kompensāciju gan par materiāliem zaudējumiem, gan par morālo kaitējumu. 

Kam iesniegt sūdzību?

Vispirms jums sūdzība par sliktu izturēšanos pret jums jāiesniedz konkrēto policijas darbinieku tiešajam priekšniekam. Priekšnieks ir atbildīgs par sūdzības izvērtēšanu un, ja nepieciešams, tās nodošanu kompetentām iestādēm. Uzziniet vairāk par sūdzības iesniegšanu.

Kompensācija kriminālprocesā

Izmeklētājs uz jūsu sūdzības pamata var uzsākt krimināllietu pret konkrētu policijas darbinieku. Šādā gadījumā jūs varat prasīt kaitējuma kompensāciju kā cietušais krimināllietā. Ja jums nodarītais kaitējums nevar tikt vai nevar tikt pilnībā atlīdzināts kriminālprocesa ietvaros, jums ir tiesības prasīt tā atlīdzināšanu civiltiesiskā kārtā, iesniedzot civilprasību tiesā. Dažos gadījumos jums kā cietušajam var būt tiesības saņemt kompensāciju no valsts. Vairāk par to lasiet likumā Par valsts kompensāciju cietušajiem.

Kompensācija administratīvajā procesā

Iespējams, ka policijas rīcība netiks kvalificēta kā noziedzīgs nodarījums, tomēr tiks atzīta par disciplinārpārkāpumu, ar kuru ir aizskartas jūsu cilvēktiesības.  Šādā gadījumā jums kompensācijas pieteikums jāiesniedz tai pašai policijas iestādei, kurai jūs iesniedzāt sūdzību. Sūdzības iesniegšanas un izskatīšanas procedūras ir noteiktas Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma