Procedūra

Apcietināšanas procedūrai jābūt skaidri noteiktai likumā, un tā ir jāievēro, lai apcietinājuma piemērošanu varētu uzskatīt par tiesisku.

Kas?

Cilvēktiesības paredz, ka par apcietinājuma piemērošanu jālemj tiesai vai tai pielīdzināmai iestādei. Latvijā par apcietinājuma piemērošanu lemj izmeklēšanas tiesnesis, ja lietas izskatīšana tiesā vēl nav uzsākta, vai tiesa, ja tiesas process jau ir uzsākts. 

Dalība

Jums ir tiesības piedalīties tiesas sēdē pie izmeklēšanas tiesneša vai tiesā un sniegt savus argumentus, kāpēc jūs vajadzētu atbrīvot. Jūsu aizstāvim arī jāļauj piedalīties tiesas sēdē un jūs aizstāvēt. Ja jūs nesaprotat un/vai neprotat latviešu valodu, izmeklēšanas tiesnesim vai tiesai ir pienākums jums nodrošināt valsts apmaksātu tulka palīdzību tiesas sēdes laikā. 

Pamatots lēmums

Izmeklēšanas tiesnesim vai tiesai jāpārbauda visi fakti, kas liecina par un pret apcietinājuma piemērošanu. Turklāt tas jādara ar vislielāko rūpību. Izmeklēšanas tiesneša lēmumam jābūt labi pamatotam, jo īpaši tad, ja tas paredz apcietinājuma piemērošanu. Tas nozīmē, ka lēmumā jābūt skaidri norādītam, uz kāda pamata jums tiks piemērots apcietinājums un kādēļ tas šajā procesa stadijā ir nepieciešams. Iemesli nedrīkst būt virspusēji un vispārīgi. Ja jūs nesaprotat latviešu valodu, tiesai bez kavēšanās jums jānodrošina lēmuma tulkojums valodā, kuru jūs saprotat.

Pārsūdzība

Jūs varat pārsūdzēt lēmumu, ar kuru jums piemērots apcietinājums. Jūs šo lēmumu varat pārsūdzēt, ja uzskatāt, ka tajā nepareizi atspoguļoti fakti vai sniegts nepareizs juridiskais pamatojums, vai procesā nav ievērotas jūsu cilvēktiesības. Ir ļoti svarīgi ievērot pārsūdzības termiņus, kas ir atšķirīgi atkarībā no tā, vai lēmumu par apcietinājumu pieņem izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa. Pārsūdzības procedūrai un termiņiem jābūt norādītiem lēmumā par apcietināšanu. Tie ir arī noteikti Kriminālprocesa likumā.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jūsu apcietināšanas procesā minētās prasības nav ievērotas, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz brīvību un drošību

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma