Tiesības uz kompensāciju

Jūs varat pieprasīt kompensāciju par kaitējumu, ko jums nodarījuši policijas darbinieki izmeklēšanas darbību laikā. Jums var tikt nodarīts tāds kaitējums, kā rezultātā radušies materiāli zaudējumi. Turklāt slikta izturēšanās var atstāt garīgas sekas un radīt ciešanas – šādā gadījumā jūs varat pieprasīt morālā kaitējuma atlīdzību.

Kompensācija kriminālprocesā

Izmeklētājs uz jūsu sūdzības pamata var ierosināt krimināllietu pret policijas darbiniekiem. Šādā gadījumā jūs varat pieprasīt kaitējuma kompensāciju kā cietušais krimināllietā. Ja kompensācijas prasība nevar tikt vai nevar tikt pilnībā apmierināta kriminālprocesa ietvaros, jums ir tiesības prasīt kaitējuma atlīdzināšanu civiltiesiskā kārtā, iesniedzot civilprasību. Dažos gadījumos jums kā cietušajam var būt tiesības saņemt kompensāciju no valsts. Vairāk par to uzziniet likumā Par valsts kompensāciju cietušajiem.

Kompensācija administratīvajā procesā

Iespējams, ka policijas darbinieku rīcība netiks kvalificēta kā noziedzīgs nodarījums, taču tas automātiski nenozīmēs, ka viņi izmeklēšanas darbību laikā nav pārkāpuši jūsu tiesības. Šādā gadījumā prokuratūra var tikai pieņemt lēmumu, kurā konstatēts, vai konkrēta rīcība izmeklēšanas darbību laikā ir kvalificējama kā tāda, ar ko pārkāptas jūsu tiesības. Tā nevar jums piešķirt kompensāciju par radušos kaitējumu.

Šādā gadījumā jūs prasību par kompensāciju varat iesniegt pret valsti vispārējās jurisdikcijas tiesā (civilajā tiesā), pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 92.pantu. Prokuratūras lēmumu jūs varat izmantot kā pierādījumu tam, ka ir notikusi prettiesiska darbība, kuras rezultātā jums radies kaitējums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma