Likums atļauj noteiktu izmeklēšanas un operatīvo darbību veikšanu kriminālprocesa ietvaros un gadījumos, kad tās ir būtiski nepieciešamas, lai aizsargātu citas leģitīmas intereses, tādas kā valsts drošība vai aizsardzība pret terorismu. Pie izmeklēšanas un operatīvajām darbībām pieder arī, piemēram, elektronisko datu izņemšana no datora  vai slepena videonovērošana.

Šādas darbības tiek veiktas, lai konkrētu leģitīmu mērķu labad savāktu un pārbaudītu privātu informāciju par fiziskajām personām. Piemēram, šo darbību rezultātā iegūto informāciju var izmantot par pierādījumu kriminālprocesā.

Leģitīmie mērķi

Tomēr šīs darbības jāveic likuma ietvaros, lai nepārkāptu tiesības uz privātumu. Tādēļ gan izmeklēšanas, gan operatīvajām darbībām jābūt paredzētām likumā un jākalpo leģitīmiem mērķiem, tādiem kā:

  • nozieguma novēršana un atklāšana, kriminālvajāšana;
  • nekārtību novēršana un valsts drošība;
  • citu personu aizsardzība;
  • valsts drošības aizsardzība pret iekšējiem un ārējiem apdraudējumiem.

Šo darbību nepieciešamība un samērīgums tomēr katrā konkrētā gadījumā ir jāizvērtē individuāli. 

Izmeklēšanas darbības

Izmeklēšanas darbības var tikt veiktas tikai kriminālprocesa ietvaros, un tās noteiktas Kriminālprocesa likumā. Tās tiek iedalītas šādi:

Vispārīgās izmeklēšanas darbības – tiks veiktas, neilgi pirms tam jūs informējot par šo  darbību veikšanu, piemēram, par to, ka tiks pārmeklēti un izņemti jūsu datorā esošie elektroniskie dati.

Speciālās izmeklēšanas darbības – tiks veiktas bez brīdinājuma, lai nodrošinātu iespēju savākt vajadzīgo informāciju. Piemēram, policija no jūsu telefonsarunām nekādu būtisku informāciju neiegūtu, ja iepriekš būtu jūs informējusi par saviem nolūkiem.

Operatīvās darbības

Operatīvās darbības ir plašāks jēdziens, un tās regulētas Operatīvās darbības likumā. Šādas darbības var tikt veiktas konkrēta kriminālprocesa ietvaros vai arī bez saistības ar konkrētu kriminālprocesu. Operatīvās darbības parasti tiek veiktas slepeni un tiek atļautas vienīgi tad, ja ne ar kādiem alternatīviem līdzekļiem leģitīmo mērķi nav iespējams sasniegt. Piemēram, valsts drošības dienesti varētu vēlēties iegūt ziņas par personām, kuras tiek turētas aizdomās par spiegošanu un konfidenciālas,  valsts drošībai svarīgas informācijas vākšanu. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma