Pieeja saviem datiem

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas glabājas valsts iestādēs, privātās sabiedrībās vai pie indivīdiem, izņemot gadījumus, kad ir jāaizsargā citas svarīgas intereses.

Kopumā nekādiem šķēršļiem nevajadzētu traucēt jūsu pieeju saviem datiem, kas glabājas valsts iestādēs vai privātās sabiedrībās, tādās kā uzņēmumi un organizācijas (datu pārziņi). Jūsu datu izsniegšanai jums nevajadzētu tikt kavētai. 

Izņēmumi

Tomēr likumā noteiktos izņēmuma gadījumos, kad nepieciešams aizsargāt citas svarīgas intereses, institūcija var daļēji vai pilnībā atteikt jums pieeju pieprasītajiem datiem. Šīs citas svarīgās intereses (mērķi) var būt, piemēram:

  • nekārtību vai noziedzīgu nodarījumu novēršana;
  • nacionālā drošība;
  • sabiedriskā kārtība; 
  • cīņa pret terorismu; 
  • citu cilvēku tiesības un intereses. 

piemērs Jūsu vēlēšanās uzzināt, kādu informāciju policija par jums savākusi, var sadurties ar valsts interesēm nodrošināt izmeklēšanas konfidencialitāti. Tādēļ valsts iestādes vai privātas sabiedrības var atteikt jums pieeju informācijai, kas valsts drošības vai izmeklēšanas interesēs ir klasificēta kā konfidenciāla informācija. 

Tiesības kopēt jūsu datus

Ja iestāde jums piešķīrusi pieeju jūsu datu failiem, tad jums ir arī tiesības kopēt šos failus.

piezīme Jums jābūt iespējai bez maksas saņemt jūsu apstrādē esošo personas datu kopijas. Tomēr, datu lietotājs var prasīt, lai jūs sedzat izmaksas par jūsu personas datu papildu kopiju izgatavošanu. Šāda maksa nedrīkstētu pārsniegt  reālās izmaksas, kādas  rodas, apkopojot un izgatavojot jūsu personas datu kopijas.

Šīs tiesības var tikt ierobežotas tikai izņēmuma gadījumos, bet tad iestādei atteikums kopēt jūsu personas datus jāpamato ar īpašiem un pārliecinošiem iemesliem. 

piemērs Jums netiks atļauts iegūt jūsu personas datu kopijas, ja tas varētu radīt risku citu personu tiesībām un brīvībām.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma