Sūdzība valsts iestādei

Ja datu pārzinis, kas veicis videonovērošanu, ir valsts iestāde un jūs uzskatāt, ka ar videonovērošanu un videoierakstu izdarīšanu ir aizskartas jūsu tiesības uz privāto dzīvi, jūs varat sūdzēties tai pašai iestādei.

Savā iesniegumā jums jānorāda:

  • likuma normas, kas paredz jūsu tiesības pieprasīt kompensāciju;
  • datu pārziņa darbības, kas, jūsuprāt, bija prettiesiskas, un argumenti tam, kādēļ tās uzskatāmas par prettiesiskām;
  • ja iespējams, tiesību normas, kas, jūsuprāt, ir pārkāptas; 
  • pieprasītās kompensācijas apmērs;
  • dokumenti, kas pamato jūsu viedokli, ja tādi ir. Šo dokumentu kopijas jāpievieno iesniegumam.

Pati iestāde vai to uzraugošā (vai cita kompetenta) iestāde novērtēs, vai iestāde rīkojusies tiesiski, un, ja konstatēs, ka tās rīcība bijusi prettiesiska, izmaksās vai uzliks tai par pienākumu izmaksāt jums kompensāciju.

Pārsūdzēšana administratīvajā tiesā

Ja neesat apmierināts ar iestādes pieņemto lēmumu, jūs to varat pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Vairāk par to, kā sagatavojams pieteikums, varat uzzināt Administratīvā procesa likumā.

Administratīvā tiesa novērtēs, vai datu pārzinis rīkojies tiesiski. Ja tiesa konstatēs, ka datu pārzinis rīkojies prettiesiski un nodarījis jums kaitējumu, tā var uzlikt datu pārzinim par pienākumu izmaksāt jums kompensāciju.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma