Reliģija vai ticība

Ja pret personu tās reliģiskās piederības vai ticības dēļ izturas citādi nekā pret pārējām personām līdzīgā situācijā, šāda atšķirīga attieksme var tikt uzskatīta par diskrimināciju.

Kas ir diskriminācija reliģijas dēļ?

Reliģija vai ticība nozīmē to, ka jūs piederat vai nepiederat pie konkrētas reliģijas, ka jums ir konkrēta reliģiska pārliecība, cita pārliecība (iespējams, filozofiska) vai arī jūs vispār neesat ticīgs cilvēks. Piemēram, jūs varat būt tādas organizētas reliģiskās konfesijas vai draudzes loceklis, kurai ir skaidra struktūra un ticības sistēma, – katolis, protestants, krievu pareizticīgais, musulmanis, sikhs, mormonis, baptists, jūdaists utt. – vai arī neturēties ne pie kādas filozofiskas vai reliģiskas pārliecības. Diskriminācija var izpausties arī tādējādi, ka cilvēks atšķirīgai attieksmei tiek pakļauts tikai tādēļ vien, ka ir konkrētu reliģiju praktizējošas ģimenes vai personu grupas loceklis vai kā citādi ir saistīts ar citu indivīdu, kas praktizē konkrētu reliģiju.

Diskriminācijas aizliegums var būt pārkāpts, ja personai tiek liegtas noteiktas tiesības un pret to izturas citādi labāk vai sliktāk nekā pret pārējiem cilvēkiem tikai šīs personas faktiskās vai eventuālās reliģiskās piederības vai ticības dēļ. Turklāt diskriminācija var izpausties dažādos veidos un ne vienmēr ir tieša un atklāta. Tādēļ ir svarīgi, lai jūs prastu atpazīt dažādus diskriminācijas veidus.

Ar reliģiju vai ticību saistīta diskriminācija var izpausties dažādās dzīves jomās, bet visbiežāk – darba attiecībās

Darba attiecības

Cilvēktiesības aizliedz diskrimināciju jebkādā tās veidā darba tiesiskajās attiecībās, vienalga, vai runa ir par pieņemšanu darbā, atlaišanu no darba, algas noteikšanu, darba slodzi, paaugstināšanu amatā, apmācību vai par jebkādiem darba attiecības regulējošiem noteikumiem vai nosacījumiem. 

piemērs Ja amata pretendentam – musulmanim – ir visaugstākā kvalifikācija, būtu diskriminējoši viņu nepieņemt darbā tikai tādēļ vien, ka, pēc darba devēja domām, musulmanis neiederēsies vidē, kur dominē kristīgās tradīcijas. Taču lēmums nepieņemt darbā kā viesnīcas administratoru ortodoksālu kristieti, kurš atteiktos ierādīt numuru nelaulātiem pāriem, nebūtu uzskatāms par diskriminējošu, jo pastāv tā saucamie citi pamatoti iemesli nepieņemšanai darbā. 

Ir iespējami pamatoti izņēmumi, proti, gadījumi, kad atšķirīga attieksme reliģijas dēļ tomēr ir pieļaujama. 

Citu tiesību un brīvību ierobežojumi

Šobrīd pastāvošās bažas par drošību, kas saistītas ar reliģiski motivētas vardarbības izplatīšanos, var kļūt par iemeslu tam, ka dažādas tiesības un brīvības tiek diskriminējošā veidā sašaurinātas vai pat pārkāptas. Visvairāk var tikt ietekmētas tādas cilvēktiesību garantijas kā izteiksmes, biedrošanās, reliģiskā un pārvietošanās brīvība. 

piemērs Politiskajai partijai var liegt reģistrāciju, ja ir konstatēts, ka tā atbalsta tādus reliģiskos uzskatus, kas nav savienojami ar demokrātiju, vai ka tā mudina uz vardarbību. 

Šis Gids sniedz sīkāku informāciju par ikdienas dzīves jomām, kurās diskriminācija izpaužas visbiežāk. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma