Valoda

Ja pret cilvēku izturas citādi nekā pret pārējiem cilvēkiem līdzīgā situācijā tikai tāpēc vien, ka viņš runā tādā vai citādā valodā, šāda atšķirīga attieksme var tikt uzskatīta par diskrimināciju.

Kas ir lingvistiskā diskriminācija?

Lingvistiskā diskriminācija izpaužas tādējādi, ka attieksme pret cilvēku ir netaisnīga tādu iemeslu dēļ kā viņa dzimtā valoda un oficiālās (valsts) valodas vai citu valodu nezināšana. Lingvistiskā diskriminācija var būt saistīta arī ar to, kā cilvēks lieto konkrētu valodu, piemēram, ar izrunu, akcentu, vārdu krājumu, teikumu veidošanas iemaņām. Lingvistiskā diskriminācija bieži vien iet rokrokā ar diskrimināciju rases un etniskās piederības dēļ

Diskriminācijas aizliegums var būt pārkāpts, ja personai tiek liegtas noteiktas tiesības un pret to izturas citādi (labāk vai sliktāk) nekā pret pārējiem cilvēkiem tikai valodas dēļ. Turklāt diskriminācija var izpausties dažādos veidos un ne vienmēr ir tieša un atklāta. Tādēļ ir svarīgi, lai jūs prastu atpazīt dažādus diskriminācijas veidus.

Darba attiecības

Lingvistiskā diskriminācija var izpausties dažādās dzīves jomās, bet visbiežāk izpaužas darba attiecībās. Pats par sevi saprotams, ka ir daudz tādu darbu, jo īpaši pakalpojumu sfērā, kuru veicējiem nepieciešama noteiktu valodu, tai skaitā oficiālās valsts valodas, prasme. Tomēr prasībai zināt valodu noteiktā līmenī ir jābūt pamatotai ar nepieciešamību lietot konkrēto valodu konkrētajā darba vietā. 

piemērs Lingvistiskā diskriminācija var izpausties tādējādi, ka darba devējs bez racionāla pamatojuma pieprasa, lai darba ņēmējs noteiktu valodu zinātu tādā pašā līmenī kā savu dzimto valodu, vai arī tādējādi, ka personu ar nepieciešamā līmeņa valodas prasmi nepieņem darbā vai nepaaugstina amatā tikai tādēļ, ka šī persona konkrētajā valodā runā ar akcentu. 

Tomēr darba tiesiskajās attiecībās ir iespējami izņēmumi, proti, noteiktos gadījumos atšķirīga attieksme, kas saistīta ar valodu, var būt objektīvi un racionāli pamatota, jo tās mērķis ir tiesisks. 

piemērs Noteiktas valodas prasme var tikt pieprasīta, ja spēja runāt šajā valodā ir būtisks kādas kompānijas piedāvāto pakalpojumu aspekts. Minoritāšu valodu zinātājam var tikt piešķirts lielāks atalgojums nekā citiem, jo viņš var runāt vairākās valodās un viņa amata pildīšanai šo valodu prasme ir nepieciešama. 

Šis Gids sniedz sīkāku informāciju par ikdienas dzīves jomām, kurās diskriminācija izpaužas visbiežāk. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma