Lietas kopsavilkums

Gaskin pret Apvienoto Karalisti


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1989. gada 7. jūlijs

Fakti
Pieteicējs Gaskin kungs kā bērns atradās audžuģimenes aprūpē. Jau pieaugušā vecumā viņš centās iegūt informāciju par to, kur viņš dzīvojis, kas viņu audzināja un kādos apstākļos, lai uzzinātu par savu pagātni un iesniegtu sūdzības pret vietējām iestādēm par nolaidības rezultātā nodarīto kaitējumu. Tomēr viņam netika piešķirta pieeja lietas materiāliem, jo tiesas lēma, ka sabiedrības interese lietas materiālus turēt slepenībā bija pārāka par indivīda privāto interesi saņemt pieeju materiāliem iespējamās tiesvedības uzsākšanai. Sekojoši vietējās iestādes pieņēma lēmumu, kas noteica, ka informācija pieteicēja lietā jādara pieteicējam zināma, ja lietā iesaistītie dotu piekrišanu informācijas atklāšanai. Tomēr šāda piekrišana netika dota.

Sūdzība
Pieteicējs sūdzējās, ka atteikums piešķirt viņam pieeju visai viņa lietas informācijai pārkāpa viņa tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesas secinājumi
Tiesa atzīmēja, ka atteikumam piešķirt pieeju visiem lietas materiāliem bija likumīgs mērķis, proti, lietas satura konfidencialitāte sekmēja bērnu aprūpes sistēmas efektīvu darbību, aizsargājot ne tikai iesaistītās personas, bet arī bērnus, kuriem bija nepieciešama aprūpe.

Tiesa izsvēra pieteicēja tiesības uzzināt vairāk par savu izcelsmi pret citu personu tiesībām un konstatēja, ka:

  • Personām, kas atrodas tādā situācijā kā pieteicējs, ir būtiska interese saņemt informāciju, kas nepieciešama, lai uzzinātu un izprastu savu bērnību un agrīno attīstību;

  • No otras puses, valsts arhīva konfidencialitātei ir svarīga nozīme, lai varētu saņemt objektīvu un ticamu informāciju, un šāda konfidencialitāte var būt nepieciešama trešo personu aizsardzības mērķiem;

  • Sistēma, kurā pieeja informācijai ir darīta atkarīga no iesaistīto personu piekrišanas, var tikt uzskatīta par samērīgu, ja tā paredz, ka neatkarīga iestāde galīgi izlemj, vai pieeja ir piešķirama gadījumos, kad iesaistītās personas neatbild vai vilcinās ar piekrišanas sniegšanu. Tomēr konkrētajā lietā pieteicējam nebija pieejama šāda procedūra. 

Tādēļ Tiesa sprieda, ka atteikums pieteicējam piešķirt pieeju savas lietas materiāliem attiecībā uz viņa bērnību nebija samērīgs. Tādējādi pieteicēja tiesības uz privāto dzīvi, ko aizsargā Konvencijas 8.pants, bija pārkāptas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma