Tiesības praktizēt reliģiju

Arī ieslodzījuma vietā jums ir tiesības praktizēt savu reliģiju. Tas nozīmē, ka jūs varat veikt savai reliģijai būtiskus rituālus un turēties pie tai būtiskas prakses, ja vien tas ieslodzījuma vietā ir objektīvi iespējams, ievērojot tajā noteikto kārtību un neapdraudot savu un citu cilvēku drošību.
Lietas kopsavilkums

Kovalkovs pret Latviju


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 31. janvāris

Fakti
Pieteicējs Kovalkova kungs apgalvoja, ka viņam ticis liegts pienācīgi veikt Vaišnavisma (Hare Krišna kustība) reliģiskos rituālus. Viņš sūdzējās, ka viņam liegts lasīt reliģiskus rakstus savā kamērā, jo viņa kameras biedriem bija tendence apspriest savu amorālo dzīvesveidu, lietojot neskaitāmus necenzētus vārdus. Viņam arī neļāva dedzināt smaržkociņus; tos viņam atņēma.

Sūdzība
Pieteicējs sūdzējās, ka ir tikusi pārkāpta viņa reliģijas brīvība, kas nostiprināta Konvencijas 9.pantā. 

Tiesas secinājumi
Tiesa norādīja, ka Konvencijas 9. pants uzskaita dažādas izteiksmes formas, kādās personas reliģija vai pārliecība var izpausties, proti, lūgšanas, mācības sludināšana, paražu ievērošana, rituālu pildīšana. Tajā pašā laikā tas neaizsargā katru darbību, kuru būtu motivējusi vai iedvesmojusi reliģija vai pārliecība. 

Tiesa piekrita, ka ir notikusi iejaukšanās pieteicēja reliģijas brīvībā. Tomēr tā konstatēja, ka iejaukšanos attaisnoja fakts, ka reliģisko rituālu veikšana, tai skaitā smaržkociņu dedzināšana, var traucēt citiem ieslodzītajiem un apdraudēt drošību un kārtību ieslodzījuma vietā. Tiesa konstatēja, ka Kovalkova kungam tika piedāvāts izmantot cietuma kapellu lasīšanai un meditācijām, bet viņš bija atteicies no šī piedāvājuma. Attiecībā uz smaržkociņiem tā norādīja, ka tie parasti izdala aromātu, kas var šķist nepatīkams pārējiem ieslodzītajiem. Tādēļ Tiesa lēma, ka iejaukšanās pieteicēja reliģijas brīvībā bija samērīga un attaisnota un noraidīja viņa sūdzību kā nepamatotu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma