Var tikt piemēroti tikai tādi disciplinārsodi, kas ir paredzēti likumā. Likumā jābūt skaidri noteiktam, kāda veida sodu par kādu pārkāpumu var piemērot. Latvijā ir iespējami vairāki disciplinārsoda veidi – sākot ar brīdinājumu un beidzot ar īslaicīgu ievietošanu soda izolatorā. 

Disciplinārlietu izskatīšanas procesa noteikumi un notiesātiem ieslodzītajiem piemērojamie disciplinārsodi ir reglamentēti Sodu izpildes kodeksā un Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumos, bet attiecībā uz apcietinātajiem, kuri atrodas izmeklēšanas cietumā, – Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā

Rakstveida lēmums

Saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem ieslodzījuma vietas priekšnieks var piemērot disciplinārsodu uz rakstveida lēmuma pamata. Šajā lēmumā jābūt ietvertam pilnam pārkāpuma aprakstam, sodāmās personas sniegtajiem paskaidrojumiem un iemesliem, kādēļ piemērots tieši konkrētais disciplinārsods. 

Pirms ieslodzījuma vietas priekšnieks pieņem lēmumu jūs sodīt, viņam jāuzklausa jūsu viedoklis un paskaidrojumi. Īpaši svarīgi tas ir tad, ja iespējamais sods ir ievietošana soda izolatorā. Ņemiet vērā, ka tiesības tikt uzklausītam nozīmē, ka jums ir jābūt iespējai paust savu viedokli, bet nenozīmē, ka ieslodzījuma vietas priekšniekam tam jāpiekrīt. 

Pārsūdzība

Ieslodzījuma vietas priekšnieka lēmumu var pārsūdzēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas. Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

Pārsūdzības procedūru nosaka Latvijas Sodu izpildes kodekss, ja izciešat brīvības atņemšanas sodu, un Apcietinājumā turēšanas kārtības likums, ja atrodaties izmeklēšanas cietumā, gaidot galīgo spriedumu jūsu lietā.

Jūs varat iesniegt sūdzību arī prokuroram tajā pašā termiņā. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Ar būtiskiem disciplinārlietu izskatīšanas procesa pārkāpumiem atkarībā no piemērotā disciplinārsoda veida vairāk vai mazāk var tikt pārkāptas jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.

piemērs Ja ieslodzījuma vietas priekšnieks kā disciplinārsodu jums piemērojis liegumu satikties ar ģimenes locekļiem, bet attiecīgais lēmums nav noformēts rakstveidā, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz ģimenes dzīvi. 

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Ievietošana soda izolatorā šā soda smaguma dēļ ir pielīdzināma brīvības atņemšanai. Tādēļ disciplinārlietu izskatīšanas procesā, kurā tiek lemts par jūsu ievietošanu soda izolatorā, jums ir tiesības uz taisnīgu tiesu.

piemērs Ja jūs ievieto soda izolatorā uz 15 dienām, bet attiecīgā lēmuma pieņemšanas procesā jums netika dota iespēja izteikt savu viedokli, ir pārkāptas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu.

Lasiet vairāk par tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma