Jūs varat pieprasīt no valsts iestādes arī ierobežotas pieejamības informāciju, bet tikai tādā gadījumā, ja tā jums nepieciešama konkrētam pamatotam mērķim.

Ierobežotas pieejamības informācija

Ierobežotas pieejamības informācija ir pieejama noteiktam tādu personu lokam, kuras to izmanto savu funkciju veikšanai, un parasti ir pieejama tikai šīm personām. Šādas informācijas atklāšana var apgrūtināt iestādes darbu vai aizskart citu personu tiesības. 

Pieeja informācijai var tikt ierobežota ar:

 • likumu;
  piemēram, likums nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par fiziskās personas privāto dzīvi, informācijai par izmeklēšanu kriminālprocesā vai ar valsts drošību saistītiem klasificētiem dokumentiem.
 • valsts iestādes vadītāja lēmumu.
  Šajā gadījumā valsts iestādes vadītājam jāpamato nepieciešamība ierobežot attiecīgās informācijas pieejamību. Valsts iestādes vadītāji var ierobežot pieeju konkrētai informācijai tikai uz vienu gadu, bet pēc tam viņiem jāizvērtē ierobežojuma pagarināšanas nepieciešamība.

Pieprasījums

Lai saņemtu ierobežotas pieejamības informāciju, jums jāpaskaidro, kādēļ tā jums vajadzīga un kā to plānojat izmantot. Ierobežotas pieejamības informāciju var pieprasīt vienīgi rakstveidā. 

Termiņš

Ja jūsu pieprasītās informācijas sagatavošanai nav nepieciešama papildu apstrāde, tad valsts iestādei jums informācija jāsniedz 15 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. 

Maksa

Ja jūsu pieprasītā informācija ir gatava izsniegšanai un tās sagatavošanai nebija vajadzīga nekādu papildu datu vākšana vai apstrāde, tad valsts iestādei šī informācija jums ir jāizsniedz bez maksas. Taču valsts var pieprasīt, lai jūs sedzat izdevumus, kas saistīti ar jūsu pieprasītās informācijas apkopošanu vai kopēšanu. Maksa par informācijas izsniegšanu nedrīkst pārsniegt izmaksas, kas valsts iestādei radušās, šo informāciju sagatavojot.

Atteikums un tā pamatojums

Valsts iestādes var pilnībā vai daļēji atteikties jums sniegt ierobežotas pieejamības informāciju, aizsargājot, piemēram, citas personas tiesības vai citas svarīgas intereses, tomēr šādā gadījumā valsts iestādei ir pienākums jums izsniegt rakstveida lēmumu, tajā ietverot:

 • atteikuma iemeslus un motivāciju;
 • atteikuma juridisko pamatojumu – atsauci uz likumu vai citu tiesību aktu;
 • lēmuma pārsūdzēšanas procedūru un termiņu.

Kritēriji

Ik reizi, kad valsts iestāde vai tiesa apsver jautājumu par to, vai pieeja pieprasītajai informācijai jums ir pilnībā atļaujama, ierobežojama vai liedzama, tai jūsu tiesības un intereses ir jāsalīdzina ar interesēm, kuru aizsardzības labad jūsu pieeja informācijai var tikt ierobežota vai liegta. Tādēļ valsts iestādei vai tiesai ir jāizvērtē:

 • jūsu pieprasītās informācijas sabiedriskā nozīme;
 • jūsu pieprasījumā norādītie mērķi un iemesli;
 • kaitējums, kas informācijas atklāšanas gadījumā varētu tikt nodarīts citas personas tiesībām vai citām svarīgām interesēm.

piemērs Pēc vides aizsardzības biedrības pieprasījuma valsts iestādes var atļaut tai pieeju vispārīgai informācijai par plānoto vēja parka izveidi, bet ierobežot pieeju tehniska rakstura informācijai, lai aizsargātu parka attīstītāju komercnoslēpumu. Tomēr atteikums sniegt jebkādu informāciju šajā gadījumā būtu acīmredzami nesamērīgs.

Kā sūdzēties?

Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties gadījumā, ja valsts iestāde atsakās jums sniegt ierobežotas pieejamības informāciju.

Resursi

Atjaunots 22/03/2016