Jebkurai informācijai, kas ir valsts iestāžu rīcībā, ja vien tā nav klasificēta kā ierobežotas pieejamības informācija, jābūt brīvi pieejamai sabiedrībai.

Pieprasījums

Ja jūs no valsts iestādes pieprasāt vispārpieejamu informāciju, tad jums nav pienākuma pamatot, kādēļ tā jums vajadzīga. Vispārpieejamu informāciju no valsts iestādes jūs varat pieprasīt jebkādā formā – rakstveidā, mutvārdos vai elektroniski. 

Uzziniet vairāk par to, kā pieprasīt informāciju, kura nav vispārpieejama.

Termiņš

Ja jūsu pieprasītās informācijas sagatavošanai nav nepieciešama papildu apstrāde, tad valsts iestādei jums šī informācija jāsniedz 15 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Informācija jums var tikt sniegta mutvārdos, rakstveidā un, ja tas iespējams, arī elektroniski. 

Maksa

Ja jūsu pieprasītās informācijas sagatavošanai nav nepieciešama papildu apstrāde, tad valsts iestādei informācija jums jāsniedz bez maksas. Taču valsts var pieprasīt, lai jūs sedzat ar jūsu pieprasītās informācijas apkopošanu vai kopēšanu saistītos izdevumus. Tomēr šādā gadījumā maksa par informācijas izsniegšanu nedrīkst pārsniegt izmaksas, kas valsts iestādei radušās, izpildot jūsu pieprasījumu.

Atteikums un tā pamatojums

Valsts iestādes nevar atteikties jums sniegt to rīcībā esošo vispārpieejamo informāciju. Ja iestāde pilnībā vai daļēji jums atsaka pieeju tās rīcībā esošai vispārpieejamai informācijai, tai ir pienākums jums izsniegt rakstveida lēmumu, tajā ietverot:

  • atteikuma iemeslus un motivāciju;
  • atteikuma juridisko pamatojumu – atsauci uz likumu vai citu tiesību aktu;
  • lēmuma pārsūdzēšanas procedūru un termiņu.

Kā sūdzēties?

Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties gadījumā, ja valsts iestāde atsakās jums sniegt vispārpieejamu informāciju.

Resursi

Atjaunots 22/03/2016