Vispārpieejama informācija

Jebkurai informācijai, kas ir valsts iestāžu rīcībā, ja vien tā nav klasificēta kā ierobežotas pieejamības informācija, jābūt brīvi pieejamai sabiedrībai.
Lietas kopsavilkums

Rosiianu pret Rumāniju


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
24 June 2014

Fakti
Pieteicējs Rosiianu kungs bija izveidojis televīzijas programmu, kas cita starpā, apsprieda, kā publiskie fondi tiek izlietoti pašvaldību administrācijās. Pieteicējs sazinājās ar pilsētas mēru un lūdza, lai viņam tiek atklātas konkrētas publiskas dabas informācijas detaļas. Mērs atteica informācijas atklāšanu, nesniedzot pietiekamu pamatojumu. Ņemot vērā, ka mēra vēstule nesaturēja atbilstošas atbildes uz viņa pieprasīto informāciju, pieteicējs iesniedza administratīvajā tiesā prasību un lūdza tiesu lemt par pienākuma uzlikšanu mēram sniegt informāciju pieteicējam. Administratīvā tiesa uzlika par pienākumu mēram atklāt pieprasīto informāciju, taču tiesas lēmums netika izpildīts, neskatoties uz to, ka pieteicējs iesniedza neskaitāmas sūdzības.

Sūdzība
Pieteicējs sūdzējās par to, ka viņa tiesības uz pieeju publiskas dabas informācijai, kas bija svarīgas viņa profesionālo pienākumu veikšanai, tikušas pārkāptas.

Tiesas secinājumi
Tiesa sprieda, ka pieteicēja tiesības saņemt informāciju, kas ir izteiksmes brīvības sastāvdaļa, ir tikušas pārkāptas. 

Tiesa secināja, ka pieteicējs ir bijis iesaistījies likumīgā informācijas vākšanas procesā sabiedriski svarīgā jautājumā, proti, pašvaldību administrācijas darbībās, un ka viņa nolūks bija attiecīgo informāciju darīt zināmu sabiedrībai un tādējādi veicināt sabiedrisku apspriešanu. Pašvaldību iestādes nekad nav apgalvojušas, ka pieprasītā informācija nav pieejama. Turklāt iejaukšanās pieteicēja izteiksmes brīvībā nebija paredzēta likumā, kā arī tai nebija leģitīms mērķis.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma