Jebkura veida pasākumi vai sankcijas, kas ierobežo jūsu izteiksmes brīvību, var tikt piemēroti vienīgi tad, ja tie ir:

  • paredzēti likumā;
  • nepieciešami, lai sasniegtu likumīgo mērķi – aizsargātu citu personu reputāciju, godu un cieņu; 
  • samērīgi.

Ja tiesa vai cita tiesību aizsardzības iestāde noteikusi tādus jūsu izteiksmes brīvības ierobežojumus, kuri nav balstīti uz visiem iepriekš minētajiem kritērijiem, tad jūs savas tiesības varat aizsargāt turpmāk minētajos veidos.  

Konstitucionālā sūdzība

Ja jūsu izteiksmes brīvības ierobežojums ir pamatots ar likumu, bet jūs uzskatāt, ka pats likums ir pretrunā ar izteiksmes brīvību, ko garantē Latvijas Republikas Satversme vai Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, tad varat iesniegt sūdzību Satversmes tiesā, lūdzot to atzīt, ka apstrīdētais likums ir nekonstitucionāls. 

  • Ja Satversmes tiesa pēc jūsu sūdzības uzsāk tiesvedību, tad citā tiesā uzsāktā tiesvedība jūsu goda un cieņas aizskāruma lietā tiek apturēta līdz Satversmes tiesas sprieduma pieņemšanai. 
  • Ja Satversmes tiesa nospriež, ka konkrētais likums pārkāpj jūsu tiesības uz izteiksmes brīvību, tad jūs varat pieprasīt kompensāciju, iesniedzot civilprasību vispārējās jurisdikcijas tiesā. 
  • Ja Satversmes tiesa noraida jūsu pieteikumu vai nospriež, ka apstrīdētais likums nepārkāpj jūsu tiesības uz izteiksmes brīvību, jūs varat iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā.         

Civilprasība

Jūsu izteiksmes brīvības nelikumīga ierobežošana var būt saistīta arī ar tiesas kļūdu, ko tā pieļāvusi, piemērojot likumu. Piemēram, tiesa, ierobežojot jūsu izteiksmes brīvību, varbūt nav nošķīrusi faktus no viedokļiem vai nav vērtējusi sabiedrības interesi par jūsu publiskoto informāciju. Šādā gadījumā jūs varat pirmās instances tiesas spriedumu pārsūdzēt augstākas instances tiesā. Ja augstākas instances tiesa jūsu pārsūdzību noraida, jūs varat iesniegt prasību Augstākajā tiesā, kuras spriedums ir galīgs. 

Ja Augstākā tiesa jūsu prasību noraida, jūs varat iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×