Administratīvā atbildība

Latvijas likums nosaka, ka administratīvs pārkāpums ir prettiesisks nodarījums, kas nav tik bīstams kā noziedzīgs nodarījums. Atsevišķos gadījumos administratīvo atbildību var piemērot par naida runu.

Atbildību pastiprinoši apstākļi

Latvijas Administratīvās atbildības likums nosaka, ka ikviens administratīvais pārkāpums, kas izriet no aizspriedumiem un izdarīts pret personu vai personu grupu tās rases, tautības, reliģijas vai citu skaidri nosakāmu pazīmju dēļ, tiek uzskatīts par administratīvu pārkāpumu, kas izdarīts  atbildību pastiprinošos apstākļos. Tiesas procesā tiesai, pieņemot lēmumu, jāņem vērā atbildību pastiprinošie apstākļi, proti, aizspriedumainais motīvs. Vispār atbildību pastiprinoši apstākļi tiek ņemti vērā jebkuros Administratīvās atbildības likumā paredzētu administratīvo pārkāpumu gadījumos. Dažos gadījumos naida runa var norādīt uz to, ka nodarījums ir kvalificējams kā naida noziegums vai ka nodarījums izdarīts atbildību pastiprinošos apstākļos. 

Uzziniet vairāk par naida noziegumiem un atšķirībām starp naida noziegumu un naida runu.

Uzziniet vairāk par tiesībām uz taisnīgu tiesu administratīvā pārkāpuma procesā.

Kaitējuma kompensācijas pieteikums tiesas procesā

Jūs varat no pārkāpuma izdarītāja pieprasīt kaitējuma kompensāciju, iesniedzot civilprasību kārtībā, kāda noteikta Civilprocesa likumā.

Uzziniet vairāk par link:%2014.2.5.3" target="_self">civilprasību un civilo atbildību.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma