Centrs Dardedze

Centrs Dardedze ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir aizsargāt bērnus no vardarbības ģimenē, skolā, internetā un sabiedrībā kopumā. Tā galvenās aktivitātes ir vērstas uz preventatīvo darbu ar bērniem, vecākiem, skolotājiem un citām personam, kas iesaistītas bērnu dzīvē, kā arī psiholoģiskā atbalsta sniegšanu bērniem, kas cietuši no vardarbības un viņu ģimenēm.

Kā tas var jums palīdzēt?

Psiholoģiskā palīdzība

Centrs Dardedze nodrošina psihologa konsultācijas ģimenēm, ja bērns ir cietis no fiziskas, seksuālas vai emocionālas vardarbības, kā arī vecākiem, kam nepieciešams padoms audzināšanas jautājumos.

Palīdzība bērniem kriminālprocesā

Centrs Dardedze var palīdzēt izmeklēšanas iestādēm, ja bērns ir iesaistīts kriminālprocesā kā cietušais vai liecinieks, lai nodrošinātu bērna interešu aizsardzību. Dardedze var nodrošināt speciālistus, kas veic bērnu psiholoģisko izpēti un sniedz atzinumu par iespējamo vardarbību. Bērnu nopratināšanai centrs piedāvā speciālu, bērniem draudzīgu izmeklēšanas telpu un sniedz juridisku atbalstu, ja tāds nepieciešams.

Izglītojošas aktivitātes bērniem

Centrs Dardedze piedāvā Džimbas drošības programmu – uz bērniem vērstu programmu ar mērķi mazināt vardarbības riskus, sniedzot pozitīvas, visaptverošas un efektīvas vadlīnijas par personiskās drošības jautājumiem un veicinot vardarbības gadījumu atklāšanu. Centrs arī gatavo Džimbas aģentus – pirsskolas un sākumskolas skolotājus, kas kļūst par drošības treneriem un īsteno šo programmu savās darba vietās. 

Programma Drosme draudzēties 5.-9.klašu skolēniem tiek īstenota ar mērķi mazināt vienaudžu savstarpējo vardarbību. Programma ir balstīta uz spēli, kas tiek īstenota klasē. Caur to skolēns var identificēt sevi kā izmantotāju vai kā upuri, tādējādi iedrošinot analizēt savu uzvedību līdzīgās situācijās ar mērķi veidot draudzīgu, iecietīgu un cieņas pilnu vidi.

Apmācības vecākiem

Vecāki var piedalīties Centra Dardedze organizētās apmācībās vai atbalsta grupās, lai izzinātu tēmas, kas saistītas ar bērna attīstību, drošību un citiem ģimenes dzīves aspektiem. Piemēram, 7 gadus veca bērna vecākiem varētu interesēt nodarbības par bērna emocionālo attīstību. Apmācības un atbalsta grupas tiek organizētas arī īpaši tēviem, pusaudžu vecākiem vai mazu bērnu vecākiem, kas atrodas sociālo dienestu uzraudzībā.

Apmācības speciālistiem

Centrs Dardedze piedāvā dažādas apmācību programmas, lai paaugstinātu speciālistu (psihologu, skolotāju, sociālo darbinieku, ārstu, juristu, prokuroru, policijas darbinieku u.c.) profesionalitāti jautājumos par vardarbību pret bērniem. Piedāvātās tēmas: bērnu pamattiesības, terapijas metodes, lai palīdzētu bērniem, kas cietuši no vardarbības, drošības kurss pirmskolas vecuma bērniem, mobinga novēršana, jauniešu sekstinga riski u.c.

Aktivitātes

  • Sociālās kampaņas, lai mazinātu agresiju un vardarbību pret bērniem
  • Profesionāla palīdzība un atbalsts ģimenēm, kurās bērni cietuši no fiziskās vai psiholoģiskās vardarbības
  • Izglītojošas nodarbības klasēs, darba grupās, nometnēs un citās formās par dažādiem bērnu drošības aspektiem
  • Pētniecība organizācijas darbības jomās un tās rezultātu izplatīšana
  • Vietējās un starptautiskās sadarbības veicināšana starp organizācijām, kas strādā bērnu aizsardzības jomā

Vairāk informācijas un kontakti

centrsdardedze.lv
info@centrsdardedze.lv
+371 67600685, +371 29556680

Centrs Dardedze
Cieceres iela 3a
Rīga, LV-1002

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma