Kā tas var jums palīdzēt?

Juridiskā palīdzība

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) sniedz juridisko palīdzību personām par cilvēktiesību jautājumiem specifiskās ekspertīzes jomās, tai skaitā pārstāvot klientus nacionālā un starptautiskā līmeņa tiesās. Ikviens var vērsties LCC, iesniedzot mutisku vai rakstisku iesniegumu, ko LCC juristi izskatīs bez maksas, nodrošinot iesniedzēja konfidencialitāti. Uzziniet vairāk par iespēju saņemt juridisko palīdzību LCC mājaslapā.

Ziņojiet par naida noziegumu!

Naida motivēts noziegums ir kriminālnoziegums, kas vērsts pret personu vai īpašumu un kura motīvs ir aizspriedumi/naids pret personu, tās rases, ādas krāsas, etniskās izcelsmes/tautības, seksuālās orientācijas, reliģiskās piederības, invaliditātes vai citu pazīmju dēļ. Ja par noziegumiem netiek ziņots, pāridarītāji var veikt līdzīgus noziegumus atkal, vai nu pret jums, vai citiem sabiedrības locekļiem. Jūs varat ziņot par naida noziegumiem LCC mājaslapā.

Ziņojiet par diskrimināciju!

Diskriminācija skaidrojama kā nepamatota atšķirīga attieksme kāda aizliegta pamata dēļ. Šie pamati ir rase vai ādas krāsa, etniskā vai nacionālā izcelsme, politiskie vai citi uzskati, reliģiskā pārliecība, valoda, dzimums, vecums, invaliditāte, sociālā izcelsme, mantiskais stāvoklis, ģimenes stāvoklis, seksuālā orientācija vai cits pamats. Jūs varat ziņot par diskrimināciju LCC mājaslapā.

Aktivitātes

  • Cilvēktiesību monitorings
  • Pētniecība un politikas analīze
  • Dažādu mērķa grupu izglītošana
  • Juridiskā palīdzība cilvēktiesību pārkāpumos cietušajiem, tai skaitā klientu pārstāvība nacionālā un starptautiskā līmeņa tiesās
  • Ekspertu viedokļa sniegšana vietējām (valdībai, parlamentam, medijiem, izglītības un tiesu iestādēm) un ārvalstu institūcijām
  • Līdzdalība politiskās prakses vai likumdošanas izmaiņu veidošanas procesos

Vairāk informācijas un kontakti

cilvektiesibas.org.lv
office@humanrights.org.lv
+371 67039290

Latvijas Cilvēktiesību centrs
Alberta iela 13, 7.stāvs
Rīga LV-1010

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma