Administratīvais process un civilprocess

Ja uzskatāt, ka jūsu kā brīvprātīgā darba veicēja tiesības tiek pārkāptas, piemēram, ja tiekat piespiests strādāt vai attiecīgajā darbā tiek apdraudēta jūsu veselība vai drošība, varat sūdzēties Valsts darba inspekcijā. Jebkuru Valsts darba inspekcijas lēmumu vai faktisko rīcību jūs varat apstrīdēt inspekcijas direktoram. Direktora lēmumu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Savu prasību pret brīvprātīgā darba organizētāju varat celt arī civiltiesā saskaņā ar Civilprocesa likumu, piemēram, tad, ja vēlaties saņemt atlīdzinājumu par brīvprātīgā darba gaitā jums nodarīto kaitējumu.

Satversmes tiesa

Ja jūsu kā brīvprātīgā darba veicēja tiesības ir ierobežotas ar likumu un jūs uzskatāt, ka konkrētais ierobežojums pārkāpj cilvēktiesības, varat sūdzēties Satversmes tiesā. Attiecīgi Satversmes tiesa var atzīt, ka tiesiskais regulējums, kas ierobežo tiesības uz pulcēšanos, neatbilst Satversmei vai citai augstāka juridiska spēka likuma normai.

Starptautiskās cilvēktiesību organizācijas

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesību pārkāpumu Latvijas institūcijas vai tiesas nav novērsušas, varat iesniegt sūdzību starptautiskajās un Eiropas institūcijās, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesā vai ANO Cilvēktiesību komitejā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma