Visām tiesām ir jāstrādā atklāti, lai to darbība un nolēmumi būtu sabiedrībai pieejami un pārskatāmi.

Tas nozīmē, ka tiesa nevar noturēt tiesas sēdes un taisīt spriedumus slepenībā, bet tai jānodrošina, ka tiesas darbs ir sabiedrībai atklāts un pārskatāms.

Tiesības uz atklātu tiesas sēdi

Jūsu tiesības uz atklātu tiesas sēdi vismaz vienā tiesu instancē ietver:

1. Tiesības uz lietas izskatīšanu atklātā mutvārdu procesā ar brīvu sabiedrības piedalīšanos 

Atcerieties, ka atsevišķos gadījumos tiesa var nolemt, ka lietu izskatīs rakstveida, nevis mutvārdu procesā. Uzziniet vairāk par mutvārdu procesu.

piemērs Tiesa var lietu izskatīt rakstveida procesā, ja tai jālemj vienīgi par tehniska rakstura jautājumiem vai likumu interpretāciju.

2. Tiesības uz sprieduma publisku pasludināšanu

Prasība spriedumu pasludināt publiski nenozīmē, ka ikviens spriedums būtu nolasāms tiesas sēžu zālē sabiedrības locekļu klātbūtnē. Spriedums tiks uzskatīts par publiski pasludinātu arī tad, ja tas būs sabiedrībai pieejams, piemēram, īpašā mājaslapā internetā. Ievērojot lietas apstākļus, atsevišķas sprieduma daļas var būt aizklātas un anonimizētas.

piemērs Spriedumos var būt aizklāti personas medicīniskie dati vai cita konfidenciāla informācija.

Izņēmumi

Mutvārdu process tiesā parasti ir atklāts. Tas nozīmē, ka tiesas sēžu zālē atļauts atrasties gan sabiedrības locekļiem, gan masu mediju pārstāvjiem. Taču to klātbūtne atsevišķās tiesas sēdēs var tikt ierobežota, ja tam ir pamatoti iemesli. 

piemērs Tiesa var izskatīt lietu slēgtā sēdē, lai aizsargātu nepilngadīgo intereses, iesaistīto personu privāto dzīvi, vai arī tad, ja lieta ir saistīta ar valsts noslēpumu. 

Ja tiesnesis nolemj lietu izskatīt slēgtā sēdē, šādam lēmumam vienmēr jābūt pienācīgi pamatotam, norādot iemeslus, kuru dēļ visai tiesas sēdei vai tās daļai jābūt slēgtai.

piemērs Nepieciešamība aizsargāt liecinieku nevar attaisnot visu lietas izskatīšanu slēgtās tiesas sēdēs, ja šis liecinieks sniedz liecību tikai vienā tiesas sēdē.

Resursi

Atjaunots 05/06/2017