Saskaņā ar likumu Latvijā administratīvās lietas tiesā parasti tiek izskatītas rakstveida procesā. Tas nozīmē, ka lieta netiek izskatīta mutvārdu procesā tiesas sēdē ar pušu piedalīšanos. Taču pēc jūsu lūguma tiesai lieta ir jāizskata mutvārdu procesā tiesas sēdē vismaz pirmajā instancē.

Mutvārdu procesa nepieciešamība

Mutvārdu process nav obligāts visās tiesas procesa stadijās. Jautājums var tikt izlemts rakstveida procesā, ja tas pēc sava rakstura ir tīri tehnisks vai juridisks (piemēram, matemātisku kļūdu labošana spriedumā vai atteikums pieņemt vai izskatīt pieteikumu). Ja lieta pirmās instances tiesā ir izskatīta mutvārdu procesā, tā var tikt izskatīta rakstveida procesā augstākas instances tiesā, t.i. apelācijas vai kasācijas instances tiesā.

Taču, ja apelācijas sūdzībā tiek apšaubīts liecinieku sniegto liecību patiesums vai strīds ir par būtiskiem lietas faktiskajiem apstākļiem, tiesai attiecīgā lieta ir jāizskata mutvārdu procesā. Jums ir tiesības prasīt mutvārdu procesu apelācijas instances tiesā arī tad, ja jums nav bijusi iespēja pienācīgi piedalīties iepriekšējā lietas izskatīšanā, piemēram, pienācīgā kārtā izteikt savus argumentus un iebildumus, apšaubīt otras puses liecības.

Dalība tiesas sēdēs

Ja lieta tiek izskatīta mutvārdu procesā, jums ir tiesības personīgi vai ar sava pārstāvja starpniecību piedalīties tiesas sēdēs. Pirms katras tiesas sēdes tiesai jūs jāinformē par tās datumu un laiku. Tādēļ jums jābūt sasniedzamam adresē, kuru esat norādījis tiesai. 

Ja jūs neesat ieradies uz tiesas sēdi un neesat savlaicīgi informējis tiesu par jūsu prombūtni attaisnojošiem iemesliem, tad tiesa var izskatīt lietu tiesas sēdē bez jūsu piedalīšanās. Mutvārdu procesam jābūt pieejamam visiem sabiedrības locekļiem. Pastāvot īpašiem apstākļiem, sabiedrības locekļu piedalīšanās tiesas procesā var tikt ierobežota. Piemēram, ierobežojumi var tikt noteikti, lai aizsargātu valsts vai adopcijas noslēpumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma