Tas nozīmē, ka tiesa nevar prasīt, lai jūs pierādāt vai iesniedzat informāciju, kurai jābūt valsts iestādes rīcībā. Valsts iestādei ir pienākums sniegt tiesai visu informāciju, kas attiecas uz izskatāmo lietu.

Administratīvajā lietā jums ir tiesības iesniegt tik daudz pierādījumu, cik jūs varat sagādāt, jo tiek ievērots tas fakts, ka jūsu oponents ir valsts. Ir svarīgi atcerēties, ka tiesa var pieņemt tikai tādus pierādījums, kas iegūti likumīgā ceļā un kam ir nozīme lietā.

Pierādījumu veidi

Jūs varat iesniegt tiesā dažāda veida pierādījumus: rakstveida dokumentus, video, audio un citus datu ierakstus, liecinieku liecības, ekspertu vai kompetentu institūciju atzinumus, kā arī lietiskos pierādījumus. Visi pierādījumi iesniedzami Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

piemērs Ja jūs iesniedzat tiesā dokumenta kopiju, tās autentiskumam jābūt apliecinātam pie notāra vai citas personas, kurai ir attiecīgās pilnvaras. Tāpat jūs varat iesniegt tiesā dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu.

Pieļaujamie pierādījumi

Likums prasa, lai visi tiesā iesniegtie pierādījumi būtu iegūti likumīgā ceļā, t.i., likumā noteiktā kārtībā. Tomēr tiesas process nav automātiski uzskatāms par netaisnīgu tādā gadījumā, ja kāds pierādījums iegūts, pārkāpjot jūsu tiesības, piemēram, tiesības uz privāto dzīvi vai profesionālo noslēpumu.

Tiesai vispirms ir jāizvērtē šāda pārkāpuma ietekme uz jūsu tiesībām un lietu kopumā. Tiesa nekādā gadījumā nedrīkst izmantot tādus pierādījumus, kas iegūti spīdzināšanas vai necilvēcīgas izturēšanās rezultātā (piemēram, ar sišanu vai draudiem). Šādu pierādījumu izmantošana pārkāps jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu.

Liecinieki

Jūs varat lūgt tiesu, lai tā uzaicina lieciniekus sniegt tiesā liecības par lietā nozīmīgiem apstākļiem vai faktiem. Tiesai nav pienākuma aicināt visus jūsu ieteiktos lieciniekus, taču tad, ja tiesa atsakās aicināt kādu jūsu liecinieku, tās atteikumam jābūt pienācīgi pamatotam.

Kā sūdzēties?

Atteikums pieņemt pierādījumus nav pārsūdzams atsevišķi. Ja jums ir pamats domāt, ka tiesa, atsakoties pieņemt jūsu pierādījumus vai uzaicināt jūsu liecinieku, ir pieļāvusi kļūdu, tad jums tas jānorāda, pārsūdzot spriedumu augstākas instances tiesā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma