Lietas kopsavilkums

Jussila pret Somiju


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2006. gada 23. novembris

Fakti
Pieteicējs Jussila kungs pārsūdzēja tiesā Ieņēmumu dienesta lēmumu, ar kuru tika piemērots nodokļu uzrēķins aptuveni 300 euro apmērā, lūdzot tiesu noturēt mutvārdu tiesas procesu. Nodokļu inspektors iesniedza tiesā savu viedokli, par kuru Jussila kungs iesniedza savus komentārus. Tiesa lēma, ka nav nepieciešams noturēt mutvārdu procesu, jo abas puses ir sniegušas visu nepieciešamo informāciju rakstiski. Viņa  apelācijas sūdzība tika noraidīta.

Sūdzība
Jussila kungs sūdzējās, ka ir pārkāptas viņa tiesības uz taisnīgu tiesu, jo tiesa nenoturēja mutvārdu procesu viņa lietā.

Tiesas secinājumi
Tiesa atzīmēja, ka mutvārdu un atklāts tiesas process veido pamatprincipu, kas nostiprināts 6 § 1.pantā. Šis princips ir jo īpaši svarīgs kriminālprocesā, kur parasti pirmā instance ir tiesa, kas pilnībā nodrošina 6.panta prasības un kur pieteicējam ir tiesības uz to, ka viņa lietu “uzklausīs”, ar iespēju iesniegt savai aizstāvībai pierādījumus, uzklausīt pret viņu vērstās liecības un pratināt lieciniekus. Tomēr tiesības uz mutvārdu procesu nav absolūtas. Mutvārdu process var nebūt nepieciešams, ja nepastāv ticamības jautājumi vai apstrīdētu faktu, kas būtu par pamatu mutvārdu tiesas sēdes nepieciešamībai, un tiesas var taisnīgi un pamatoti spriest tiesu, pamatojoties uz pušu iesniegtajiem materiāliem. Konkrētajā lietā apelācijas instances tiesa saņēma nodokļu inspektora rakstveida viedokli un pēc tam pieteicēja izvēlēta eksperta ziņojumu. Šādos apstākļos apelācijas instances tiesa secināja, ka mutvārdu process bija acīmredzami lieks, jo informācija, kuru iesniedza pats pieteicējs, veidoja pietiekamu faktisko bāzi, lai izspriestu lietu. Tiesa nešaubījās, ka pārbaudīt un novērtēt, vai nodokļu maksātājs ir sniedzis precīzu savu darījumu atskaiti un iesniedzis darījumus pavadošos dokumentus, bieži vien efektīvāk var rakstveidā nekā mutiski. Tā kā pieteicējam bija arī sniegta iespēja lūgt mutvārdu procesu un attiecīgais uzrēķins bija relatīvi mazs, secinājums, ka mutvārdu process nebija nepieciešams, nepārkāpa Jusila kunga tiesības uz taisnīgu tiesu. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma