Lēmums par nošķiršanu

Ja policija saņem informāciju par vardarbību ģimenē, tās pienākums ir iejaukties un nodrošināt cietušā aizsardzību no turpmāka apdraudējuma. Policija ir pirmā valsts iestāde, kas reaģē uz vardarbību ģimenē, un saskaņā ar likumu “Par policiju” tai ir tiesības izsniegt lēmumu par nošķiršanu, ar ko varmākam tiek uzlikts pienākums pamest konkrēto mājokli un liegts tam tuvoties uz laiku līdz astoņām darba dienām.

Likums “Par policiju” paredz gan valsts, gan pašvaldības policijai tiesības gadījumos, kad saņemta informācija par vardarbību ģimenē, efektīvi un nekavējoties iejaukties, kā arī izsniegt lēmumu par nošķiršanu, lai aizsargātu cietušo un viņa bērnus no varmākas radītā apdraudējuma. Lēmumā par nošķiršanu var noteikt varmākam pienākumu atstāt kopīgo mājokli un aizliegumu tuvoties cietušajam un viņa dzīvesvietai, kā arī sazināties ar cietušo ar jebkādiem komunikācijas līdzekļiem, tostarp ar tādu trešo personu starpniecību, kuras varētu nodot ziņas cietušajam.

Lēmums par nošķiršanu ir spēkā uz laiku līdz astoņām darba dienām, bet šajā periodā tiesa var pieņemt lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas paredzēs cietušā aizsardzību ilgāku laiku, proti, tik ilgi, cik ilgi aizsardzība būs nepieciešama.

Lēmums par nošķiršanu & cilvēktiesības

Policijai ir gan tiesības, gan pienākums izsniegt lēmumu par nošķiršanu un aizsargāt no vardarbības ģimenē cietušo un viņa bērnus. Ja policija nav pienācīgi novērtējusi konkrēto situāciju (piemēram, vardarbības īpašo dabu un vēsturi, proti, iepriekšējos vardarbības aktus) un tādēļ atteikusies izsniegt lēmumu par nošķiršanu, var tikt konstatēts, ka ir pārkāptas tiesības uz dzīvību, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums, kā arī tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. 

Vardarbība ģimenē tiek uzskatīta par vienu no formām, kādās izpaužas diskriminācija pret sievietēm, jo visbiežāk par šādas vardarbības upuriem kļūst tieši sievietes. Ja valsts (šajā gadījumā – policija) nav efektīvi reaģējusi uz vardarbību ģimenē un nav nodrošinājusi aizsardzību vardarbības upuriem, kad viņu dzīvība, brīvība vai veselība bija reāli apdraudēta, var tikt konstatēts, ka ir pārkāpts diskriminācijas aizliegums saistībā ar tiesībām uz dzīvību un/vai necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegumu, kā arī saistībā ar tiesībām uz privāto un ģimenes dzīvi. 

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā skaidrotas juridiskās un praktiskās procedūras gadījumos, kad cietušajam ir tiesības prasīt, lai policija izsniedz lēmumu par nošķiršanu, proti, paskaidrots, kā atpazīt reālu un tūlītēju cietušā dzīvības, veselības, brīvības un drošības apdraudējumu un kāda ir procedūra, kuras rezultātā tiek izsniegts lēmums par nošķiršanu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma