Pirmā darbība – zvans policijai

Kritiskā ar vardarbību ģimenē saistītā gadījumā, kad viens no partneriem ar savu varmācīgo rīcību apdraud otra partnera un/vai viņa bērnu dzīvību un veselību, cietušais var vērsties pēc policijas palīdzības, zvanot uz numuru 110 vai vienoto neatliekamības palīdzības dienestu numuru 112. Šīs telefona līnijas ir bezmaksas, strādā 24 stundas diennaktī, ir sasniedzamas gan no mobilā, gan stacionārā telefona un savieno ar jebkuru policijas iecirkni. Visas sarunas tiek ierakstītas. 

Lēmums par nošķiršanu

Saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu, lēmums par nošķiršanu var tikt pieņemts bez rakstiska pieteikuma, ja pastāv tūlītēji draudi upurim. 

Lēmums par nošķiršanu tiek pieņemts un izpildīts notikuma vietā un nekavējoties. Tas nozīmē, ka tūlīt pēc tam, kad lēmums par nošķiršanu ir pieņemts, varmākam jāatstāj konkrētais mājoklis uz zvanu reaģējušo un lēmumu pieņēmušo policijas amatpersonu klātbūtnē.

Policijas lēmums par nošķiršanu ir administratīvs akts, kuru var apstrīdēt augstākai iestādei mēneša laikā. Šī iestāde tiks precīzi norādīta pašā lēmumā. Policijas lēmuma apstrīdēšana neaptur tā izpildi. 

Juridiskais ietvars attiecībā uz lēmumu par nošķiršanu ir veidots saskaņā ar principu, ka upura tiesības uz dzīvību, fizisko un psiholoģisko veselību ir pārākas par varmākas tiesībām uz īpašumu. Tādēļ varmākam var tikt uzlikts pienākums uz laiku pamest konkrēto mājokli un tam netuvoties, pat ja viņš ir šā mājokļa īpašnieks vai tajā ir deklarēta viņa dzīvesvieta.

Pieteikums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību

Ja tiek izsniegts lēmums par nošķiršanu, cietušajam ir tiesības iesniegt policijai pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Policijai ir pienākums šo pieteikumu iesniegt tiesai civilprocesuālā kārtībā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. Tiesai ir pienākums izsniegt lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vismaz nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas. Policijai jāinformē cietušais par lēmuma datumu un tā tiesas nama adresi, kur var saņemt tiesas lēmuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību apliecinātu kopiju. Šis lēmums būs spēkā ilgāku laiku. Uzziniet vairāk par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma