Citu strīdu izšķiršana

Daudzos gadījumos process, kura ietvaros cietušais izbeidz vardarbīgās attiecības, ietver vairāku saistītu civilstrīdu risināšanu. Tiesas noteiktajā aizsardzības periodā cietušais var apsvērt un uzsākt civilo tiesvedību, lai tiktu atrisināti strīdi par laulības šķiršanu, aizgādību pār bērniem un citi strīdi.

Citi strīdi

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pieteikums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību var ietvert “pamatprasību”, piemēram, cietušais/prasītājs: 1) ir jau iesniedzis prasību pret varmāku/atbildētāju vai 2) plāno iesniegt prasību pret varmāku/atbildētāju. 

Pieteikumā par pagaidu aizsardzību var tikt norādītas šādas “pamatprasības”:

  • Prasība par laulības neesību vai šķiršanu
  • Prasība sakarā ar personisku aizskārumu (piemēram, prasība piedzīt atlīdzību par fiziskajām ciešanām un morālo kaitējumu, goda un cieņas aizskārumu)
  • Prasība piedzīt uzturlīdzekļus kopīgajam bērnam
  • Prasība piedzīt uzturlīdzekļus pašam cietušajam
  • Prasība sadalīt laulāto kopīgo mantu vai kopīgo mājokli, kurā prasītājs un atbildētājs dzīvo vienā (nedalītā) mājsaimniecībā 
  • Prasība, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām

Prasības iesniegšanas termiņš

Ja no vardarbības cietusi persona ir iesniegusi pieteikumu par pagaidu aizsardzību pirms “pamatprasības” izvirzīšanas, tiesa savā lēmumā norādīs prasības iesniegšanas termiņu. Tas nedrīkst būt ilgāks par vienu gadu pēc lēmuma pieņemšanas. Gadījumos, kad atbildētājam ir jāatstāj kopīgais mājoklis un viņš tajā nedrīkst atgriezties un uzturēties, termiņš nevar būt ilgāks par 30 dienām.

Aizsardzības pasākumu spēkā esība

Ja ir iesniegta “pamatprasība”, aizsardzības pasākumu piemērošanas termiņš tiek pagarināts – parasti līdz laikam, kad tiek izlemta “pamatprasība” un tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā. Turklāt tiesa savā spriedumā var noteikt, ka konkrētajā lietā piemērotie aizsardzības pasākumi paliek spēkā arī pēc sprieduma stāšanās spēkā, bet ne ilgāk kā vienu gadu pēc tam. Gadījumos, kad atbildētājam uzlikts pienākums atstāt pušu kopīgo mājokli un noteikts aizliegums tur atgriezties un uzturēties, aizsardzības pasākumi var tikt pagarināti ne ilgāk kā par 30 dienām pēc sprieduma stāšanās spēkā.

Ja prasība netiek iesniegta tiesas noteiktajā termiņā, aizsardzības pasākumi pēc šā termiņa beigām tomēr nezaudē spēku automātiski. Lai noteiktie aizsardzības pasākumi zaudētu spēku, jebkurai no pusēm jāiesniedz atsevišķs pieteikums ar lūgumu tos atcelt, un tie zaudē spēku tikai pēc tam, kad tiesa pieņem attiecīgu lēmumu.

Cietušajam/prasītājam nerodas nekādas juridiskas sekas, ja pēc tam, kad aizsardzības pasākumi ir noteikti, viņš izlemj necelt prasību pret varmāku/atbildētāju. Taču tad, ja prasība netiek celta tiesas lēmumā norādītajā termiņā, varmāka/atbildētājs var iesniegt pieteikumu ar lūgumu atcelt aizsardzības pasākumus.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma