Tiesas lēmums par aizsardzību pret vardarbību var ietvert vienu vai vairākus no šādiem aizsardzības pasākumiem:

  • Varmākas/atbildētāja pienākums atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo cietušais, un aizliegums atgriezties un uzturēties šajā mājoklī
  • Aizliegums varmākam/atbildētājam tuvoties šim mājoklim vairāk par lēmumā norādīto attālumu
  • Aizliegums varmākam/atbildētājam uzturēties tiesas noteiktās vietās
  • Aizliegums varmākam/atbildētājam satikties ar cietušo/prasītāju un uzturēt ar viņu fizisku vai vizuālu kontaktu
  • Aizliegums varmākam/atbildētājam jebkādā veidā sazināties ar cietušo/prasītāju
  • Aizliegums varmākam/atbildētājam ar citu personu starpniecību organizēt tikšanos vai jebkāda veida saziņu ar cietušo/prasītāju
  • Aizliegums varmākam/atbildētājam izmantot cietušā/prasītāja personas datus
  • Iespējami arī citi varmākam/atbildētājam noteikti pienākumi un aizliegumi

Tāpat kā gadījumā ar lēmumu par nošķiršanu, arī lietā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību ir svarīgāk aizsargāt cietušā tiesības uz dzīvību, fizisko un psiholoģisko veselību nekā varmākas tiesības uz īpašumu. Tāpēc varmākam var tikt uzlikts pienākums atstāt konkrēto mājokli un liegt tajā atgriezties, pat ja tas viņam pieder vai tajā ir deklarēta viņa dzīvesvieta.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma