Lēmums

Procedūra, kādā tiesa pieņem lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, atšķiras no citām civilprocesuālajām darbībām. Tā kā cietušā aizsardzības labad ir nepieciešama uzticamības pārbaude, bet arī tūlītēja atbilde, tiesai ir pienākums neatliekamos gadījumos lēmumu par pagaidu aizsardzību izsniegt nākamajā darba dienā, bet citos gadījumos – ne vēlāk kā 20 dienu laikā.

Termiņš un procedūra

Parasti tiesa lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību pieņem vienas darba dienas laikā pēc pieteikuma saņemšanas, nerīkojot tiesas sēdi. Tomēr tad, ja cietušais/prasītājs lūdzis tiesu izprasīt vairāk pierādījumu no policijas vai citām iestādēm vai ja tiesa uzskata, ka pierādījumi nav pietiekami lēmuma pieņemšanai, tā sarīko tiesas sēdi 20 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas un tas tiek izskatīts mutvārdos. 

Iesaistītās puses tiek informētas par tiesas sēdi. Tā ir slēgta sabiedrībai, un tajā var piedalīties tikai iesaistītās puses un to pārstāvji vai juristi, ja tādi ir aicināti. Tiesa var sarīkot atsevišķas tiesas sēdes, ja cietušais/prasītājs atsakās tikties ar varmāku klātienē vai ja to lūgusi kāda no pusēm. Atbildētāja neierašanās nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai.

Izpilde

Tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību stājas spēkā nekavējoties un tiek nosūtīts policijai tā izpildes kontrolēšanai. Tātad gadījumā, kad tiesa uzlikusi varmākam pienākumu atstāt kopīgo mājokli, policija viņu iepazīstinās ar tiesas lēmumu un cietušā drošības labad liks viņam šo mājokli pamest policijas amatpersonu klātbūtnē. Policijas pienākums ir arī uzraudzīt, vai varmāka ievēro visus tiesas noteiktos pagaidu aizsardzības pasākumus. Ja varmāka tos neievēro, viņš var tikt saukts pie atbildības saskaņā ar Krimināllikumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma