Kā sagatavot pieteikumu

Pieteikums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību jāraksta uz veidlapas, kuru apstiprinājis Ministru kabinets. Pieteikuma veidlapu var aizpildīt ar roku. Nekādas atsauces uz piemērojamiem tiesību aktiem vai cits juridiskais pamatojums nav nepieciešams, lai cietušais varētu aizpildīt un iesniegt veidlapu un lai tiesa varētu izskatīt pieteikumu un pieņemt lēmumu. Tādējādi cietušais var aizpildīt veidlapu pats, bez jurista palīdzības, – tas ir īpaši svarīgi gadījumos, kad nepieciešama tūlītēja aizsardzība pret vardarbību. Tomēr juridiskā palīdzība, tiklīdz tā pieejama, ir ļoti ieteicama, jo ar pieteikumu var tikt aizsākta tiesvedība. 

Pierādījumi

Ar pagaidu aizsardzību pret vardarbību saistītās lietās pastāv izņēmumi attiecībā uz pierādījumiem, kas apliecina cietušā apgalvojumus par piedzīvoto vardarbību. Iesniedzot pieteikumu, jāparaksta apliecinājums, ka pieteikumā minētie fakti ir patiesi. Šāds apliecinājums ir uzskatāms par pietiekamu pierādījumu, lai tiesa varētu izsniegt lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Tātad cietušajam, lai viņš iegūtu aizsardzību pret vardarbību, nav jāiesniedz tiesai nekādi rakstveida pierādījumi (piemēram, policijas ziņojumi, slimnīcu izsniegti izraksti utt.), īpaši tādā gadījumā, ja viņš nekad pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā nav ziņojis par to, ka tiek pakļauts vardarbībai ģimenē. Tomēr tad, ja cietušajam ir kādas izziņas no policijas vai citām iestādēm, vēlams šos pierādījumus iesniegt kopā ar pieteikumu.

Kur iesniegt pieteikumu?

Pieteikums jāiesniedz attiecīgās priekšpilsētas tiesai, kuras teritoriālajā piekritībā ir vieta (adrese), kur noticis vardarbības akts. Tātad pieteikumā jānorāda konkrēta adrese.

Nodevas

Personas, kas cietušas no vardarbības ģimenē, iesniedzot pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, ir atbrīvotas no valsts nodevas maksāšanas.

Pārsūdzība

Ja tiesa pieteikumu par pagaidu aizsardzību noraida vai apmierina tikai daļēji, prasītājs/cietušais var attiecīgo lēmumu pārsūdzēt, iesniedzot tiesai blakus sūdzību 10 dienu laikā no dienas, kad lēmums izsniegts.

Blakus sūdzība iesniedzama tai pašai tiesai, kura lēmumu pieņēmusi (noraidījusi pieteikumu par pagaidu aizsardzību), taču adresējama attiecīgajai apgabaltiesai. Tiesai, kas pieņēmusi lēmumu (noraidījusi pieteikumu par pagaidu aizsardzību), ir pienākums blakus sūdzību nosūtīt attiecīgajai apgabaltiesai.

Apgabaltiesa sūdzību izskata rakstveida procesā, nevis mutvārdos tiesas sēdē. Apgabaltiesas spriedums šādās lietās ir galīgs un nav pārsūdzams.

Tas, ka pieteikums par pagaidu aizsardzību ir noraidīts, neliedz cietušajam atkārtoti vērsties tiesā pēc pagaidu aizsardzības, ja vardarbības draudi joprojām ir aktuāli. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma