Juridiskā palīdzība

Tā kā vardarbība ģimenē daudzos gadījumos ir saistīta ar juridiskiem jautājumiem – policijas vai tiesas lēmumiem par aizsardzību, kriminālprocesuālām darbībām, kā arī civilo tiesvedību sakarā ar laulības šķiršanu un bērna aizgādības tiesībām, juridiskās palīdzības sniegšana cietušajiem ir būtiska.

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai no vardarbības ģimenē cietušās personas varētu saņemt juridisko palīdzību. Dažas procesuālās darbības, piemēram, pieteikums tiesai par pagaidu aizsardzības nodrošināšanu, nav pārāk sarežģītas, un tās iespējams veikt bez juridiskas palīdzības. Tomēr konkrētos gadījumos ir jārēķinās arī ar varmākas pretdarbību, tādēļ cietušajiem tomēr būtu ieteicams izmantot juridisko palīdzību. Civilajā tiesvedībā, laulības šķiršanas lietās un lietās par bērna aizgādības tiesībām juridiskā palīdzība ir ļoti svarīga attiecīgo procesu sarežģītības dēļ.

No vardarbības ģimenē cietušajam ir tiesības saņemt valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tostarp arī juridisko palīdzību, kas nepieciešama drošai vardarbīgo attiecību izbeigšanai.

Turklāt no vardarbības ģimenē cietušās personas, kurām pašvaldība piešķīrusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu, var vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā, lai saņemtu bezmaksas juridisko palīdzību. Tās ietvaros tiktu, piemēram, noformēts un iesniegts pieteikums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, sagatavota prasība par laulības šķiršanu un līdz ar to arī bērna aizgādības tiesību, uzturlīdzekļu noteikšanu un laulāto mantas sadali, ja šādas prasības ir saistītas ar lietu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Bezmaksas juridiskā palīdzība ietver arī palīdzību kriminālprocesā. Juridiskās palīdzības administrācija var noteikt, kurš jurists sniegs juridisko palīdzību, sagatavos juridiskos dokumentus un pārstāvēs cietušo tiesā.

Juridiskās palīdzības administrācija var atteikties piešķirt juridisko palīdzību tikai uz tādiem tiesiskiem pamatiem, kas norādīti Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā vai citos atbilstošos tiesību aktos.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Valsts spēja vai nespēja sniegt palīdzību un atbalstu personām, kas cietušas no vardarbības ģimenē, skatāma likumības pārbaudes ietvaros. Ja valsts vai pašvaldības iestāde bez tiesiska pamata atsaka valsts apmaksātu palīdzību un atbalstu cietušajam, var tikt konstatēts cilvēktiesību pārkāpums.

Tiesības uz dzīvību, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums, tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Ja valsts nespēj sniegt palīdzību un nav radījusi atbalsta sistēmu no vardarbības ģimenē cietušajiem, tad noteiktos gadījumos var tikt konstatēts, ka ir pārkāptas tiesības uz dzīvību, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums, kā arī tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.

Diskriminācijas aizliegums

Vardarbība ģimenē tiek uzskatīta par vienu no formām, kādās izpaužas diskriminācija pret sievietēm, jo visbiežāk par šādas vardarbības upuriem kļūst tieši sievietes. Ja valsts (šajā gadījumā – attiecīgās iestādes) nav efektīvi reaģējusi uz vardarbību ģimenē un nav nodrošinājusi aizsardzību vardarbības upuriem, kad viņu dzīvība, brīvība vai veselība bija reāli apdraudēta, var tikt konstatēts, ka ir pārkāpts diskriminācijas aizliegums saistībā ar tiesībām uz dzīvību un/vai necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegumu, kā arī saistībā ar tiesībām uz privāto un ģimenes dzīvi. 

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Atbilstoši konkrētiem nosacījumiem personām, kas cietušas no vardarbības ģimenē, ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību kriminālprocesā vai civilprocesā. Ja valsts šādu juridisko palīdzību nav nodrošinājusi, tad process var būt netaisnīgs pret cietušo un tādējādi var tikt pārkāptas tiesības uz taisnīgu tiesu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma