Kriminālatbildība & vardarbība ģimenē

Ja vardarbība ģimenē izpaužas nopietna apdraudējuma formā, tās sekas var būt kriminālatbildība.

Kriminālatbildība var iestāties par tādiem nodarījumiem kā tīšs miesas bojājums, slepkavība, draudi izdarīt slepkavību vai nodarīt smagus miesas bojājumus, izvarošana un citi nodarījumi. 

Varmāku saukšana pie atbildības apliecina valsts spēju nodrošināt cilvēktiesības. Valsts nespēja vadīt atbilstošu kriminālprocesu vai administratīvo procesu un tiesāt varmāku var tikt kvalificēta kā cilvēktiesību pārkāpums.  

Kriminālatbildība & cilvēktiesības

Tiesības uz dzīvību, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums, tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Efektīvs kriminālprocess un varmāku saukšana pie kriminālatbildības ir būtiski līdzekļi, kurus valsts izmanto, lai aizsargātu cietušo tiesības un novērstu cilvēktiesību pārkāpumus. Ja atbildīgās iestādes nav aizsargājušas cietušo, veicot efektīvu izmeklēšanu, ceļot un uzturot apsūdzību, taisnīgi iztiesājot lietu un, ja vien tas iespējams, notiesājot varmāku, var būt pārkāptas tiesības uz dzīvību, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums, kā arī tiesības uz ģimenes un privāto dzīvi.

Diskriminācijas aizliegums

Vardarbība ģimenē tiek uzskatīta par vienu no formām, kādās izpaužas diskriminācija pret sievietēm, jo visbiežāk par šādas vardarbības upuriem kļūst tieši sievietes. Ja valsts (šajā gadījumā – saistītās institūcijas) nav efektīvi reaģējušas uz vardarbību ģimenē un nav nodrošinājušas aizsardzību vardarbības upuriem, kad viņu dzīvība, brīvība vai veselība bija reāli apdraudēta, var tikt konstatēts, ka ir pārkāpts diskriminācijas aizliegums saistībā ar tiesībām uz dzīvību un/vai necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegumu, kā arī saistībā ar tiesībām uz privāto un ģimenes dzīvi. 

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Ja personas, kas cietušas no vardarbības ģimenē, kriminālprocesā tiek atzītas par cietušajiem, tām ir virkne tiesību, kas izriet no tiesībām uz taisnīgu tiesu, piemēram, noteiktos apstākļos – tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību. Ja valsts nespēj nodrošināt cietušajiem taisnīgas tiesas garantijas, tad process var izvērsties netaisnīgs pret viņiem un tādējādi var tikt pārkāptas tiesības uz taisnīgu tiesu.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā skaidrots, pie kādiem noziedzīgiem nodarījumiem var novest vardarbība ģimenē un kā varmākas saucami pie atbildības.

Resursi

Atjaunots 14/09/2019