Доступ к собственным данным

У вас должно быть право доступа к вашим собственным персональным данным вне зависимости от того, хранит ли их государственное или частное учреждение, или частное лицо. Исключением являются ситуации, когда должны быть защищены другие важные интересы.
Обобщение дела

Gaskin против Соединенного Королевства


Европейский суд по правам человека
7 июля 1989 года

Fakti
Pieteicējs Gaskin kungs atradās audžuģimenes aprūpē, kad bija bērns. Jau pilngadīgā vecumā viņš centās iegūt ziņas par to, kur un kādos apstākļos viņš ticis audzināts, kas bija viņa aprūpētāji. Viņš vēlējās izzināt savu pagātni un celt prasību pret vietējām varas iestādēm par zaudējumiem, kas radušies nolaidības dēļ. Tomēr viņam netika piešķirta pieeja prasītajiem datiem, jo tiesas lēma, ka sabiedrības interese lietas datu konfidencialitātes nodrošināšanā bija pārāka par pieteicēja privāto interesi saņemt pieeju ar mērķi ierosināt tiesvedību. Visbeidzot vietējās varas iestādes pieņēma lēmumu, kas paredzēja, ka informācija pieteicēja failā ir viņam jāatklāj, ja faila uzturētāji piekrīt tās izpaušanai. Tomēr šāda piekrišana netika dota.

Sūdzība
Pieteicējs sūdzējās par to, ka atteikums piešķirt viņam pieeju visiem viņa lietas datiem pārkāpa viņa tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesas secinājumi
Tiesa sprieda, ka atteikums izsniegt pieteicējam pieeju viņa lietas datiem nebija samērīgs. Tādējādi pieteicēja tiesības uz privāto dzīvi tikušas pārkāptas.

Tiesa atzīmēja, ka atteikumam piešķirt pieteicējam pieeju visiem viņa lietas datiem bija leģitīms mērķis, proti, lietu satura konfidencialitāte nodrošināja bērnu aprūpes sistēmas efektīvu darbību, aizsargājot ne tikai uzturētāju, bet arī to bērnu, kuriem nepieciešama palīdzība, tiesības.

Tiesa izsvēra pieteicēja tiesības uz pieeju saviem datiem pret citu personu tiesībām un secināja, ka:

  • Personām tādā situācijā kā pieteicējs ir vitāla interese saņemt informāciju, kas nepieciešama, lai izzinātu un saprastu savu bērnību un agrīno attīstību.

  • No otras puses, publisko datu konfidencialitāte ir svarīga, lai saņemtu objektīvu un ticamu informāciju, un šāda konfidencialitāte var būt arī nepieciešama trešo personu aizsardzībai.

  • Sistēma, kas paredz, ka pieeja šādiem datiem ir atkarīga no uzturētāja piekrišanas, var tikt atzīta par samērīgu tikai tad, ja tā paredz, ka gala rezultātā neatkarīga institūcija lemj, vai pieeja ir piešķirama gadījumos, kad uzturētājs neatbild vai nesniedz piekrišanu. Tomēr šāda procedūra nebija pieejama pieteicējam konkrētajā lietā.

Гид по правам человека

Европейская платформа образования по правам человека