Kā panākt jūsu attēlu ietverošu videoierakstu dzēšanu?

Pieprasījums datu pārzinim

Jums ir tiesības pieprasīt, lai valsts iestāde, fiziskā persona vai privāta sabiedrība, kuras rīcībā ir jūsu attēlu ietverošs videoieraksts, to dzēš, ja jūs:

  • neesat devis piekrišanu jūsu filmēšanai un/vai 
  • uzskatāt, ka nav pamatotu iemeslu, kuru dēļ datu pārzinim būtu jāsaglabā jūsu attēlu ietverošs videoieraksts.

Tādējādi, piemēram, ja esat nofilmēts lielveikalā iepērkoties un videoierakstā ir iespējams jūs identificēt, jūs varat lūgt lielveikala administrāciju iznīcināt konkrēto ierakstu, ja vien tas nav jāsaglabā īpašu leģitīmu mērķu dēļ, piemēram, kāda incidenta izmeklēšanai.

Sūdzība Datu valsts inspekcijai

Ja iestāde vai persona atsakās to darīt, jums ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā. Savā iesniegumā jums jānorāda:

  • kādu darbību jūs gaidāt no iestādes vai personas; 
  • ja iespējams, Vispārīgās datu aizsardzības regulas normas, kas, jūsuprāt, ir pārkāptas; 
  • argumenti tam, kādēļ iestādei vai personai būtu jāizpilda jūsu pieprasījums;
  • dokumenti, kas pamato jūsu viedokli, ja tādi ir. Šo dokumentu kopijas jāpievieno iesniegumam.

Datu valsts inspekcija novērtēs, vai datu pārzinis rīkojies tiesiski, un, ja nepieciešams, uzliks datu pārzinim par pienākumu dzēst videoierakstu.

Pārsūdzēšana administratīvajā tiesā

Ja neesat apmierināts ar Datu valsts inspekcijas pieņemto lēmumu, jūs to varat pārsūdzēt administratīvajā tiesā un turklāt pieprasīt kompensāciju. Vairāk par to, kā sagatavojams pieteikums, varat uzzināt Administratīvā procesa likumā.

Administratīvā tiesa novērtēs, vai datu pārzinis rīkojies likumīgi, un, ja nepieciešams, liks Datu valsts inspekcijai uzlikt datu pārzinim par pienākumu dzēst videoierakstu. Tiesa var arī uzlikt datu pārzinim par pienākumu izmaksāt jums kompensāciju, ja to esat pieprasījis.

Resursi

Atjaunots 22/03/2024