Lai gan neprecēta pāra faktiskās attiecības var uzskatīt par ģimenes attiecībām, tās pašreiz Latvijā nav iespējams ne reģistrēt, nedz arī kā citādi juridiski atzīt. Tādēļ partneri, kuri nestājas laulībā, var saskarties ar daudziem tādiem jautājumiem, kuri pagaidām nav noregulēti.

Neregulēti jautājumi

Laulība piešķir laulātajiem noteiktas tiesības un priekšrocības, kas nav pieejamas pārim, kura attiecības nav juridiski atzītas. Šīs priekšrocības attiecas uz īpašumu, mantošanu, veselības aprūpi, sociālajiem pabalstiem un bērna adopciju.

Nelaulāts pāris var noteiktā apjomā slēgt privāttiesiskus līgumus ar mērķi daļu no šiem jautājumiem noregulēt, tomēr šie privātie līgumi ne vienmēr var apmierināt stabilas un savstarpējas uzticības pilnas attiecības uzturošu cilvēku pamatvajadzības.

piemērs Nelaulāti partneri nevar kopīgi adoptēt bērnu. Tas nozīmē, ka bērnu var adoptēt tikai viens partneris, bet bērna un otra partnera attiecības netiks juridiski atzītas, lai gan abi partneri dzīvo kopā ar bērnu, viņiem ir kopīga saimniecība un ciešas personiskas attiecības.

Ja pārdzīvojušais partneris nav pieminēts otra partnera testamentā vai mantojuma līgumā, viņš nekādu mantojumu neiegūs un nebūs tiesīgs apstrīdēt partnera testamentu vai mantojuma līgumu.

Regulējot dažus konkrētus jautājumus ar privāttiesisku līgumu, var būt nepieciešama trešo personu piekrišana.

piemērs Ja persona īrē dzīvokli un vēlas tajā dzīvot kopā ar savu partneri, tam nepieciešama dzīvokļa īpašnieka piekrišana. Attiecībā uz laulāto šāda piekrišana nav nepieciešama.

Attiecību juridiska atzīšana un cilvēktiesības

Fakts, ka laulāta pāra tiesības un priekšrocības nav pieejamas partneriem, kuru attiecības nav reģistrētas, var ietekmēt pašas šīs attiecības. Tomēr nelaulātu pretēja dzimuma partneru cilvēktiesības, proti, tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi, netiek pārkāptas, jo viņi var apprecēties un tādējādi arī izvairīties no iespējamiem sarežģījumiem. Taču citādā situācijā atrodas viena dzimuma partneri, jo viņi saskaņā ar Civillikumu šobrīd nevar noslēgt laulību vai citādi juridiski reģistrēt savas attiecības Latvijā. Tomēr saskaņā ar neseno Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu Latvijas parlamentam ir pienākums izstrādāt viendzimuma partneru attiecību tiesisko regulējumu.

Tiesības precēties

Cilvēktiesības, tostarp tiesības precēties vai tiesības uz privāto dzīvi, neuzliek valstij par pienākumu nodrošināt viendzimuma pāriem laulības pieejamību tādā pašā formā kā pretēju dzimumu pāriem. Lai gan valsts var brīvi izvēlēties veidu, kādā tā regulēs laulības attiecības un partnerattiecības, tai tomēr ir jānodrošina juridiska atzīšana un aizsardzība visām ģimenēm. 

Vienlīdzība

Lai gan valsts izvēle neparedzēt viendzimuma partneru attiecībām  speciālu atzīšanas formu ir tiesiska, tā tomēr var ietekmēt jūsu privāto un ģimenes dzīvi. Dažās konkrētās jomās, kurās nozīme ir tam, ka jums ar partneri faktiski ir ģimenes attiecības, tas apstāklis, ka šīs jūsu attiecības netiek atzītas juridiski, var jums  abiem traucēt savas attiecības pilnā mērā baudīt. Šīs jomas ir saistītas ar partneru savstarpējo tiesību un pienākumu regulējumu un tiesībām uz ģimenes attiecību attīstībai un uzturēšanai būtiskām priekšrocībām, piemēram, iespēju kopīgi adoptēt bērnu.

Regulējuma trūkums šajās jomās var nostādīt nevienlīdzīgā situācijā viendzimuma pārus un precētus pretēju dzimumu pārus.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Fakts, ka viendzimuma pāra attiecības netiek juridiski atzītas, var noteiktā situācijā apgrūtināt to baudīšanu un aizsardzību. Līdz ar to var tikt pārkāptas gan tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi, gan nevienlīdzīgas attieksmes aizliegums.

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi ir pārkāptas tādējādi, ka jums nav tādu pašu pamattiesību kā jebkuram precēta pārim, jūs varat iesniegt pieteikumu Latvijas Republikas Satversmes tiesā. Satversmes tiesa var izvērtēt, vai tiešām regulējuma trūkums ir novedis pie tā, ka tiek aizskartas jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi un pārkāpts nevienlīdzīgas attieksmes aizliegums. Ja Satversmes tiesa konstatēs minēto tiesību aizskārumu un minētā aizlieguma pārkāpumu, tā var likt Saeimai attiecīgi grozīt spēkā esošos likumus.

Vairāk par Satversmes tiesu un to, kā sagatavojams pieteikums šai tiesai, lasiet Satversmes tiesas likumā.

svarīgi Saskaņā ar neseno Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu Latvijas parlamentam ir pienākums izstrādāt viendzimuma partnerattiecību tiesisko regulējumu.

Resursi

Atjaunots 30/01/2023