Jums ir tiesības sevi aizstāvēt visās administratīvo pārkāpumu procesa stadijās.

Tas nozīmē, ka jūs varat aizstāvēt sevi tiesā pats vai ar pārstāvja palīdzību. Jūsu aizstāvim nav obligāti jābūt kvalificētam juristam. 

Tiesas procesā nav nozīmes tam, vai jūs aizstāvat sevi pats vai izmantojat citas personas vai kvalificēta jurista palīdzību. Visos gadījumos jums būs vienādas tiesības un pienākumi attiecībā uz procesuālo termiņu ievērošanu un likumā vai tiesas pieprasīto dokumentu iesniegšanu. 

Latvijas likumi neparedz bezmaksas juridisko palīdzību administratīvo pārkāpumu lietās. Taču atsevišķās situācijās jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu var ietvert arī tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību. Uzziniet vairāk par juridisko palīdzību.

Pienācīgs laiks un iespējas

Jūsu un jūsu aizstāvja rīcībā jābūt pienācīgam laikam un iespējām, lai sagatavotu aizstāvību. Tas citastarp nozīmē to, ka:

  • jums ir savlaicīgi jāsaņem informācija par visiem pārkāpumiem, kuros  tiekat vainots;
  • jūs ir jāiepazīstina ar visiem jūsu lietā savāktajiem pierādījumiem;
  • jums ir jābūt iespējai apšaubīt otras puses iesniegtos pierādījumus un iesniegt savu viedokli un argumentus. 

Ja pārkāpuma konstatēšanas brīdī nav pieņemts lēmums par administratīvo sodu, tad sagatavojams lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu. Šim lēmumam jāsatur pārkāpuma faktisko apstākļu apraksts, pierādījumi, kas to pamato, un informācija par to, kad lieta tiks izskatīta. Šajā gadījumā jums nekavējoties jātiek izsūtītai lēmuma kopijai.

Dažos gadījumos atbildīgā valsts amatpersona var sagatavot lēmumu par to, ka esat nodarījis administratīvo pārkāpumu un uzlikt sodu pat bez jūsu klātbūtnes. Tas parasti notiek lietās par automašīnu novietošanas noteikumu pārkāpumiem. Šādā situācijā valsts amatpersonai jānodrošina, lai jūs saņemtu šī lēmuma kopiju, un tai jātiek jums nosūtītai. Ja administratīvo pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais, tad šis lēmums nosūtāms arī viņa likumiskajiem pārstāvjiem (piemēram, vecākiem vai aizbildnim).

Jums un jūsu aizstāvim ir jābūt pieejamiem lietas materiāliem un iespējai piedalīties jūsu lietas izskatīšanā tiesas sēdē.

Resursi

Atjaunots 01/07/2020