Jums ir tiesības uz mutvārdu procesu vismaz vienā tiesas instancē, kā arī tiesības piedalīties tiesas sēdēs pat tad, ja jums ir aizstāvis – jurists.

Latvijā pirmās instances tiesā tiesnesis lietu var izskatīt rakstveida procesā, ja vien jūs neesat lūdzis mutvārdu procesu. Tiesa rakstveida procesā var pieņemt lēmumus (piemēram, lēmumu par sūdzības pieņemšanu), kuri skar tīri tehniskus un juridiskus lietas aspektus. Šādi lēmumi tiesai nav jāpieņem mutvārdu procesā, ja jums ir bijusi iespēja savus iebildumus un novērojumus iesniegt rakstveidā.

Jums automātiski netiek garantētas tiesības uz mutvārdu procesu sekojošajā apelācijas instancē tiesā, un to, vai mutvārdu process būtu nepieciešams, izlemj tiesnesis. Tiesības uz taisnīgu tiesu automātiski neparedz mutvārdu procesu apelācijas instancē arī tad, ja jūsu lieta būtu skatīta mutvārdu procesā jau pirmajā instancē. Jūsu tiesības uz mutvārdu procesu apelācijas instances tiesā ir atkarīgas no vairākiem apstākļiem, citastarp no:

  • tā, kāda veida jautājumi tiek izskatīti apelācijas kārtībā; 

piemērs Izskatot tīri personiskus jautājumus, tādus kā personīgā attieksme pret pārkāpumu, jūsu motivācija vai liecinieku ticamība, būtu vajadzīga jūsu vai liecinieka personīga klātbūtne tiesas sēdē.

  • pārkāpuma smaguma;
  • iespējamā soda bardzības;
  • veida, kādā jūs varat aizstāvēt savas intereses abās tiesas instancēs.

piemērs Ja jums nav dota iespēja rakstveidā iesniegt savus iebildumus apelācijas instances tiesā vai ja pirmās instances tiesa ir atteikusi jūsu lietas izskatīšanu mutvārdu procesā, tad apelācijas instances tiesai jūsu lieta ir jāizskata mutvārdu procesā.

Tiesības uz mutvārdu procesu ir nesaraujami saistītas ar jūsu pienākumu piedalīties tiesas sēdē pēc tiesas uzaicinājuma. Administratīvās atbildības likums paredz, ka tādā gadījumā, ja esat iesniedzis apelācijas sūdzību, bet bez attaisnojoša iemesla kavējis divas tiesas sēdes, jūsu sūdzība var tikt atstāta bez izskatīšanas.

Resursi

Atjaunots 19/07/2020