Tiesas procesā pret abām pusēm – jums un valsts iestādi – jāizturas vienlīdzīgi.

Pušu līdztiesība

Pušu līdztiesība tiesas procesā nozīmē to, ka abām pusēm tiek dotas vienlīdzīgas iespējas paust savu viedokli un iesniegt pierādījumus tiesā, tai skaitā pieteikt lieciniekus un uzdot tiem jautājumus. Tas nozīmē arī to, ka jebkurai pusei jābūt laicīgi informētai par pierādījumiem un informāciju, ko tiesai iesniegusi otra puse, un jābūt iespējai izteikt par tiem savu viedokli.

Tas nozīmē, ka jums tiek nodrošināta iespēja:

  • iepazīties ar lietas materiāliem, kuros apkopota un dokumentēta visa informācija, kas attiecas uz jūsu lietu;
  • iesniegt tiesā pierādījumus;
  • izteikt viedokli par valsts iestādes iesniegtajiem pierādījumiem;
  • izteikt savus argumentus un novērojumus.

Tiesa pieņems vienīgi tādus pierādījumus un argumentus, kuri attiecas uz lietu. Tiesa var izvērtēt jūsu iesniegtos pierādījumus un argumentus un noraidīt tos, kuri, pēc tiesas ieskata, uz lietu neattiecas.

Tā kā pierādījumu vākšanā valsts iestāde vienmēr būs labākā situācijā nekā jūs, līdztiesības princips prasa, lai pret jums savāktie pierādījumi un materiāli tiktu jums parādīti tā, lai jums būtu iespēja sagatavot paskaidrojumus un iebildumus pret šiem pierādījumiem. Šī prasība parādīt jums pierādījumus attiecas arī uz tiem pierādījumiem, kas var liecināt jums par labu.

Resursi

Atjaunots 01/07/2020