Marschall, Lieta C-409/95

Eiropas Savienības Tiesa
1997. gada 11. novembris

Fakti

Marschall kungs strādāja skolā un pieteicās uz paaugstinājumu. Tomēr amatam tika izvelēta sieviešu dzimuma kandidāte, jo viņa bija tikpat kvalificēta kā Marschall kungs, un valsts civildienesta likums noteica, ka, ja sektorā strādā mazāk sieviešu nekā vīriešu, “sievietēm ir dodama priekšroka paaugstināšanā amatā, ja kandidāti ir līdzvērtīgi piemēroti gan kompetences, gan profesionālā izpildījuma ziņā, izņemot, ja iemesli, kas specifiski konkrētajam (vīriešu dzimuma) kandidātam, nosveras par labu viņam”. Marschall kungs par šo lēmumu sūdzējās tiesā.

Nacionālās tiesas uzdotais jautājums Eiropas Kopienu tiesai

Vai augstāk izklāstītais tiesiskais regulējums, kas dod priekšroku sievietēm, paaugstinot amatā, noteiktās situācijās pārkāpj vienlīdzīgas attieksmes principu?

Tiesas secinājumi

Tiesa uzsvēra, ka vienlīdzīgas attieksmes princips nosaka, ka nekāda diskriminācija nav pieļaujama uz dzimuma pamata ne tieši, ne netieši, tai skaitā, kas attiecas uz paaugstināšanu amatā. Tālāk tā atsaucās uz savu judikatūru, kura līdzīgu likumu, kas automātiski piešķīra priekšroku sievietēm, paaugstinoties amatā, atzina par diskriminējošu. Tomēr tā arī atzīmēja, ka konkrētā lieta atšķiras no iepriekš pieminētās, jo šajā lietā nacionālais likums paredzēja normu, kas pieļāva veikt izlīdzsvarojumu vīriešu kārtas kandidāta labā, ja pastāvēja īpaši iemesli par labu konkrētajam vīriešu kārtas kandidātam. Tādējādi Tiesa sprieda, ka attiecīgais likums tiktāl, ciktāl tas nosaka, ka katrs gadījums jāvērtē atsevišķi un vīriešu kārtas kandidāti ir rūpīgi jāizvērtē, ir savienojams ar vienlīdzīgas attieksmes principu.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 08/11/2023