Kontrolējoša vardarbība

Kontrolējoša vardarbība ir konsekventa iebiedēšana, spaidu un vardarbības lietošana, kā arī citas taktikas, kuru mērķis ir iegūt un uzturēt savu varu pār intīmo partneri. Kontrolējoša vardarbība ir sistemātiski lietoti paņēmieni, ar kādiem, izmantojot dažādu taktiku, tiek ierobežota intīmā partnera patstāvība. Tas ir kas vairāk nekā atsevišķs uzbrukums. Kontrolējoša vardarbība ir visizplatītākā forma, kādā izpaužas vardarbība ģimenē, un daudzi pētījumi apstiprina, ka tā ir pamatā 90–92% no visiem gadījumiem, kad ir runa par vardarbību ģimenē.

Pastāv septiņas dažādas taktikas, kuras varmākas parasti izmanto savstarpējās attiecībās, lai iegūtu un noturētu varu pār savu partneri, kontrolētu viņa uzvedību un pastāvīgi panāktu viņa pakļaušanos. Tās ir šādas:

 • Iebiedēšana
 • Spaidi un draudi
 • Emocionāla aizskaršana
 • Izolācija
 • Minimizēšana, noliegšana, vainošana
 • Bērnu izmantošana
 • Vīrieša privilēģijas
 • Ekonomiska pārestība

Intīmām attiecībām, kurās viens partneris piekopj kontrolējošu vardarbību, tipisks elements ir iecietība – otrs partneris uzskata, ka patiešām ir pelnījis sodu, un nevar no šīm traumējošām attiecībām aiziet. Kontrolējoša vardarbība izraisa upurī bailes no turpmākās vardarbības, laupa viņam spēju brīvi runāt, piemēram, ar tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām un izrauties no vardarbīgajām attiecībām.

Pretošanās vardarbība

Pretošanās vardarbība ir vai nu tiesiska, vai prettiesiska spēka lietošana kā reakcija uz partnera piekopto piespiešanas un kontroles taktiku vai vardarbību. Parasti tā ir atbilde uz kontrolējošu vardarbību. Pētījumi rāda, ka šai formai atbilst 5–8% no visiem gadījumiem, kad ir runa par vardarbību ģimenē. Pretošanās vardarbība ir daļa no upura stratēģijas, kuru tas izmanto, lai izbeigtu pret viņu vērstu vardarbību. Pretošanās vardarbība kā reakcija uz kontrolējošu vardarbību var ietvert šādus elementus:

 • Pārrunas
 • Sūdzēšanās draugiem, ģimenei
 • Samierināšanās
 • Dusmas un naidīga attieksme
 • Šķiršanās
 • Attālināšanās
 • Spēka lietošana

Ar piespiedu kontroli nesaistīta vardarbība

Ar piespiedu kontroli nesaistītu vardarbību piekopj viens intīmais partneris pret otru, un šādas vardarbības akti nav ne konsekventi mēģinājumi pakļaut otru savai kontrolei, nedz arī reakcija uz vardarbību. Tā ietver visus citus vardarbībai ģimenē piemītošos elementus, kurus var iedalīt kategorijās, tādās kā situatīva vardarbība vai arī ar garīgās veselības traucējumiem vai apreibinošu vielu atkarības problēmām saistīta vardarbība. Ar piespiedu kontroli nesaistīta vardarbība ir visretāk izplatītā no visām formām, kādās izpaužas vardarbība ģimenē, – uz to var attiecināt 1–3% no visiem gadījumiem, kad ir runa par vardarbību ģimenē.

Vardarbības ģimenē formu atpazīšana

Daudzās vardarbīgās attiecībās ir konstatējamas visas trīs formas, kādās izpaužas vardarbība ģimenē. Bieži vien pretošanās vardarbība ir līdzeklis, pie kura ķeras varmākas upuris, instinktīvi aizsargājot savu dzīvību. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai gan tiesībaizsardzības iestādes, gan arī personas, kas sniedz palīdzību upuriem vai ārstniecības pakalpojumus varmākām, prastu atpazīt dažādās formas, kādās mēdz izpausties vardarbība ģimenē, atšķirt, kurš ir primārais agresors, bet kurš – upuris, piemērot atbilstošus pasākumus vienam un nodrošināt nepieciešamo aizsardzību otram. 

Neprasme atšķirt ģimenē iespējamās vardarbības formas noved pie tā, ka:

 • Joprojām turpinās vardarbība ģimenē un upura ciešanas
 • Tiesībaizsardzības iestādes, prokurori un tiesas, advokāti un konsultanti nav spējīgi uz adekvātu rīcību
 • Varmākas jūtas arvien drošāk

piemērs Ja ir konstatēta vardarbība ģimenē un par konkrētajā vardarbības aktā vainīgo, t. i., par primāro agresoru, tiek atzīts un apsūdzēts kontrolējošas vardarbības upuris, kas pretojies vardarbībai, sevi aizstāvot, bet pret īsto varmāku netiek vērsti nekādi pasākumi, viņš vēl jo vairāk tiek iedrošināts uzturēt savu varu un kontroli pār upuri.

piemērs Ja fiziskā vardarbība tiek kvalificēta kā ar piespiedu kontroli nesaistīta vardarbība un varmākas rīcība tiek attaisnota ar to, ka viņš lietojis alkoholu, kontrolējošās vardarbības modelis paliek neatpazīts un tādējādi tiek apdraudēta upura drošība.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma