Kas ir tiesības uz ūdeni un sanitāriju?

Tiesības uz ūdeni un sanitāriju ir tiesības uz piekļuvi pietiekamam daudzumam droša dzeramā ūdens personiskām un sadzīves vajadzībām un piekļuvi sanitārajām iekārtām.

piezīme Tiesības uz ūdeni attiecas uz tādu ūdens izmantošanu, kas nepieciešams cienīgas dzīves nodrošināšanai: dzeršanai, veļas mazgāšanai, ēdiena gatavošanai, kā arī personīgai un sadzīves higiēnai.

Šīs tiesības neattiecas uz ūdeni citiem mērķiem (piemēram, peldbaseiniem, dārzkopībai un lauksaimniecībai).

Kā noteikt, vai ūdens ir atbilstošs?

Atbilstošam ūdenim ir šādas pazīmes:

1. Pieejamība: ūdenim jābūt pieejamam pietiekamā daudzumā.

2. Kvalitāte: ūdenim jābūt drošam un tas nedrīkst radīt nekādus draudus cilvēku veselībai. Tam jābūt ar pieņemamu krāsu, smaržu un garšu.

3. Piekļuve: ūdenim jābūt gan ekonomiski, gan fiziski pieejamam. Līdz ar to tam jābūt par saprātīgu cenu (tādu, kas nepiespiestu cilvēku kompromitēt citas savas vajadzības). Tam jābūt pieejamam tuvumā.

piemērs Mazāk attīstītos rajonos cilvēkiem ir jāiet 2-3 kilometri vai pat 6, lai tikai piekļūtu publiskajai ūdens padevei – šāds attālums ir nepārprotami nepamatoti liels.

Kas aizsargā šīs tiesības?

Tā kā valsts ir galvenais cilvēktiesību garants, tai ir jāveic pasākumi šo tiesību īstenošanai.

Konkrētāk, valstij ir trīs saistību veidi:

1. Pienākums ievērot nozīmē, ka valsts nedrīkst pārkāpt vai iejaukties šajās tiesībās. Tādējādi ir aizliegts:

 • liegt piekļuvi ūdenim
 • piesārņot ūdeni vai citādi pasliktināt tā kvalitāti
 • piemērot diskriminējošu praksi ūdens piešķiršanā

2. Pienākums aizsargāt nozīmē, ka valstij ir jānovērš citu personu pārkāpumi. Tas sevī ietver:

 • attiecīgu tiesību aktu pieņemšanu
 • pienākumu atturēt trešās puses no vienlīdzīgas piekļuves ūdenim liegšanas
 • ūdens piesārņojuma novēršanu

3. Pienākums pildīt nosaka, ka valstij ir jāveic pasākumu kopums, lai nodrošinātu šo tiesību realizāciju. Tas sevī ietver:

 • valsts ūdens politikas pieņemšanu
 • izglītības piedāvāšanu par ūdens higiēnisku lietošanu
 • zemas ūdens cenas (iespēju robežās) nodrošināšanu

Ko darīt, ja valstij nav pietiekami daudz līdzekļu?

Tiesības uz ūdeni nav tiesības saņemt ūdeni bez maksas.

Valsts minimālais pienākums ir nodrošināt ikvienam bez diskriminācijas piekļuvi minimālam atbilstošas kvalitātes ūdens daudzumam.

Šo tiesību starptautiskā atzīšana

Tiesības uz ūdeni un sanitāriju nav skaidri atzītas kā atsevišķas tiesības, bet tās netieši izriet no citām tiesībām.

Pirmā cilvēktiesību kataloga, kas pieņemts neilgi pēc Otrā pasaules kara, 1948. gada Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas  25. panta 1. punktā noteikts:

Katram cilvēkam ir tiesības uz tādu dzīves līmeni, tostarp uzturu, apģērbu, mājokli, medicīnisko aprūpi un sociālajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami viņa un viņa ģimenes veselībai un labklājībai, kā arī tiesības uz nodrošinājumu saistībā ar bezdarbu, slimību, invaliditāti, atraitnību, vecuma iestāšanos vai citos eksistences līdzekļu zaudējuma gadījumos, kas radušies no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ.

Lai arī ūdens nav pieminēts šajā pantā, tas ir iekļauts tajā kā atbilstoša dzīves līmeņa neatņemama sastāvdaļa.

Kontekstā

 • Diskriminācija
 • Ieslodzījuma vietas

Avoti

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma