Cilvēktiesību gids

Lieta

A un citi pret Apvienoto Karalisti

(Aizturēšana un apcietinājums - apcietinājuma izvērtēšana)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2009. gada 19. februāris

Konkrētajā lietā Tiesa uzsvēra personas tiesību nozīmīgumu apstrīdēt sava apcietinājuma likumību. Tiesa arī norādīja, ka pārskatīšanas procesam jānodrošina likumības pārbaude ne tikai saskaņā ar nacionālo likumu, bet arī ar Konvenciju.

Lai pārskatīšanas process būtu likumīgs, Tiesa uzsvēra sekojošas prasības:

Tiesai, kas veic pārskatīšanu, jābūt tiesīgai lemt par apcietinājuma likumību un lemt par atbrīvošanu, ja tā konstatē, ka apcietinājums nav bijis likumīgs.

Attiecībā uz procesu, procesuālām garantijām nav obligāti jāatbilst tām, kuras pieprasa tiesības uz taisnīgu tiesu saskaņā ar Konvencijas 6.pantu. Tomēr procesam jābūt tiesiska rakstura un jāparedz drošības pasākumi konkrētajam brīvības atņemšanas veidam. Piemēram, procesam jānotiek sacīkstes formā un jānodrošina 'pušu vienlīdzība'. Lai apcietinātais varētu apstrīdēt apcietinājuma pamatus, iespējams, jāuzklausa liecinieki un apcietinātajam jānodrošina piekļuve lietas materiāliem.

Ir iespējami ierobežojumi pilnīgam sacīkstes procesam, kad nozīmīgu sabiedrības interešu vārdā, tādu kā nacionālā drošība, ir nepieciešams turēt slepenībā kādas policijas izmeklēšanas metodes vai aizsargāt citu cilvēku pamattiesības. Tomēr jebkādas grūtības, kuras aizstāvības pusei nākas paciest sakarā ar tās tiesību ierobežošanu, ir pienācīgi jālīdzsvaro tiesību aizsardzības iestāžu veiktajās procedūrās.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma