Cilvēktiesību gids

Lieta

Aquilina pret Maltu

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1999. gada 29. aprīlis

Fakti

Pieteicējs Aquilina kungs tika aizturēts uz aizdomu pamata par seksuāla rakstura noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Lai arī viņš tika nogādāts pie tiesneša pirmo 48 stundu laikā, tiesnesim nebija tiesību lemt par viņa atbrīvošanu. Viņa atbrīvošanu izskatīja tiesas sēdē, kurā lēma jautājumu par viņa atbrīvošanu pret drošības naudu.

Sūdzība

Pieteicējs apgalvoja, ka ticis pārkāpts 5.(3) pants, jo tiesneša pilnvaras, pie kura viņš sākotnēji tika nogādāts, bija ierobežotas un viņš nevarēja lemt par viņa atbrīvošanu. Tiesnesis varēja lemt par viņa atbrīvošanu tikai pēc pieteikuma par drošības naudas piemērošanu saņemšanas. Turklāt viņš netika uzklausīts klātienē.

Tiesas secinājumi

Tiesa secināja, ka saskaņā ar Konvencijas 5(3).pantu, ir jāpastāv tūlītējai un automātiskai tiesas kontrolei pār policijas rīkojumu apcietināt. Tādu kontroli nedrīkst padarīt par atkarīgu no aizturētās personas iepriekšēja pieteikuma, kā tas bija Maltas tiesību aktos. Tiesnesim nebija tiesību lemt par pieteicēja atbrīvošanu pēc paša ierosmes. Turklāt tiesnesim, kurš realizēja šo kontroli, vajadzēja uzklausīt aizturēto personu un pieņemt atbilstošu lēmumu. Tā tas nenotika Aquilina kunga gadījumā. Tādējādi Tiesa lēma, ka tika pārkāptas tiesības, kuras garantē Konvencijas 5(3).pants, proti, tikt nogādātam pie tiesneša.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma