Brualla Gomez de la Torre pret Spāniju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1997. gada 19. decembris

Fakti

Pieteicēja Brualla Gómez de la Torre kundze bija iesaistīta civilajā tiesvedībā saistībā ar nomas tiesiskajām attiecībām. Viņa vēlējās pārsūdzēt Augstākajai tiesai zemākas instances tiesas spriedumu. Neilgi pirms viņa iesniedza apelācijas sūdzību Augstākajā tiesā, likums, kas noteica prasību pieņemamību, tika grozīts, nosakot augstāku minimālo maksājamo nomas maksu, lai prasība būtu pieņemama. Tā rezultātā Augstākā tiesa konstatēja, ka ikgadējā maksājamā nomas maksa saskaņā ar pieteicējas attiecīgo nomas līgumu bija mazāka kā minimālā maksa, kas nepieciešama saskaņā ar likumu, lai Augstākai tiesai būtu piekritīga šī apelācija, un tādējādi konstatēja pieteicējas apelāciju par nepieņemamu.

Sūdzība

Pieteicēja sūdzējās, ka Augstākās tiesas lēmums pārkāpa viņas tiesības uz pieeju tiesai.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka Konvencija neuzliek par pienākumu tās dalībvalstīm izveidot apelācijas vai kasācijas instances tiesas, bet, ja tādas tiesas pastāv, tad tām jāievēro 6.panta garantijas. Piemēram, tām jāgarantē prāvniekiem efektīvas tiesības uz pieeju tiesai ar mēŗki noteikt savas “civilās tiesības un pienākumus”. Tiesa uzsvēra, ka tiesības uz pieeju tiesai nav absolūtas un valstīm ir atvēlētas tiesības noteikt pieņemamības kritērijus. Turklāt pieņemamības kritēriji pārsūdzībām par tiesību piemērošanas jautājumiem drīkst būt stingrāki un formālāki nekā parastai apelācijai. Tomēr šie ierobežojumi nedrīkst ierobežot vai samazināt personas pieeju tiesai tādā veidā vai tādā apjomā, ka persona nevar izmantot šo tiesību nemaz. Papildus, šiem ierobežojumiem nepieciešams leģitīms mērķis un tiem jābūt samērīgiem ar šo mērķi. Konkrētajā lietā Tiesa pieņēma, ka minimālā prasības summa Augstākajā tiesā tikusi noteikta tādēļ, lai izvairītos no tiesas pārslodzes ar maznozīmīgākām lietām. Izvērtējot procesu kopumā, Tiesa lēma, ka pieteicējai, kuras lieta jau tikusi izskatīta mutvārdu procesā divās zemākās instances tiesās, nebija nepamatoti liegta pieeja tiesai. Tādējādi, netika konstatēts Konvencijas 6.panta pārkāpums.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 17/01/2024