Cilvēktiesību gids

Lieta

Gӧç pret Turciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2002. gada 11. jūlijs

Fakti

Pieteicēju Gӧç kungu uz divām dienām aizturēja policija, jo viņu apsūdzēja par zādzību un tiesas dokumentu viltošanu, bet vēlāk viņu atbrīvoja bez apsūdzības izvirzīšanas. Gӧç kungs iesniedza prasību pret Valsts kasi par kompensācijas piedziņu sakarā ar viņa prettiesisko aizturēšanu. Pirmās instances tiesa lēma, ka nav nepieciešams uzklausīt pieteicēju. Tā lūdza prokurora viedokli, kas nekad nebija pieteicēja interesēs. Pieteicējam par labu tiesa lēma piešķirt 10,000,000 Turcijas liru, kas bija mazāk kā viņš sākotnēji prasīja. Gan Gӧç kunga, gan Valsts kase pārsūdzēja spriedumu. Kasācijas tiesa atstāja spēkā zemākās instances tiesas piešķirtās kompensācijas apmēru, nenoturot atklātu tiesas sēdi.

Sūdzība

Gӧç kungs sūdzējās, ka tikušas pārkāptas viņa tiesības uz atklātu tiesas procesu, jo viņam nekad netika dotas tiesības piedalīties atklātā tiesas sēdē.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka pirmās un vienīgās instances tiesas procesā jānodrošina mutvārdu tiesas sēde, izņemot, ja pastāv īpaši apstākļi, kas attaisno šādas sēdes nenoturēšanu. Tiesa uzsvēra atklātas tiesas sēdes svarīgumu, kuras uzdevums būtu konstatēt strīda faktus, lai novērtētu piešķiramās kompensācijas apmēru, pat ja pastāvēja iespēja pieprasīt atklātu tiesas sēdi Kasācijas tiesā. Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja, ka nepastāvēja tādi īpaši apstākļi. Vēl jo vairāk, pieteicēja pieredzētā sevišķi personiskais raksturs un atbilstošas morālās kompensācijas noteikšana paredzēja nepieciešamību, ka viņš tiek uzklausīts. Tādēļ Tiesa sprieda, ka Gӧç kunga tiesības uz taisnīgu tiesu tikušas pārkāptas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma