Cilvēktiesību gids

Lieta

Gaskin pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1989. gada 7. jūlijs

Fakti

Pieteicējs Gaskin kungs atradās audžuģimenes aprūpē, kad bija bērns. Jau pilngadīgā vecumā viņš centās iegūt ziņas par to, kur un kādos apstākļos viņš ticis audzināts, kas bija viņa aprūpētāji. Viņš vēlējās izzināt savu pagātni un celt prasību pret vietējām varas iestādēm par zaudējumiem, kas radušies nolaidības dēļ. Tomēr viņam netika piešķirta pieeja prasītajiem datiem, jo tiesas lēma, ka sabiedrības interese lietas datu konfidencialitātes nodrošināšanā bija pārāka par pieteicēja privāto interesi saņemt pieeju ar mērķi ierosināt tiesvedību. Visbeidzot vietējās varas iestādes pieņēma lēmumu, kas paredzēja, ka informācija pieteicēja failā ir viņam jāatklāj, ja faila uzturētāji piekrīt tās izpaušanai. Tomēr šāda piekrišana netika dota.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās par to, ka atteikums piešķirt viņam pieeju visiem viņa lietas datiem pārkāpa viņa tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka atteikums izsniegt pieteicējam pieeju viņa lietas datiem nebija samērīgs. Tādējādi pieteicēja tiesības uz privāto dzīvi tikušas pārkāptas.

Tiesa atzīmēja, ka atteikumam piešķirt pieteicējam pieeju visiem viņa lietas datiem bija leģitīms mērķis, proti, lietu satura konfidencialitāte nodrošināja bērnu aprūpes sistēmas efektīvu darbību, aizsargājot ne tikai uzturētāju, bet arī to bērnu, kuriem nepieciešama palīdzība, tiesības.

Tiesa izsvēra pieteicēja tiesības uz pieeju saviem datiem pret citu personu tiesībām un secināja, ka:

Personām tādā situācijā kā pieteicējs ir vitāla interese saņemt informāciju, kas nepieciešama, lai izzinātu un saprastu savu bērnību un agrīno attīstību.

No otras puses, publisko datu konfidencialitāte ir svarīga, lai saņemtu objektīvu un ticamu informāciju, un šāda konfidencialitāte var būt arī nepieciešama trešo personu aizsardzībai.

Sistēma, kas paredz, ka pieeja šādiem datiem ir atkarīga no uzturētāja piekrišanas, var tikt atzīta par samērīgu tikai tad, ja tā paredz, ka gala rezultātā neatkarīga institūcija lemj, vai pieeja ir piešķirama gadījumos, kad uzturētājs neatbild vai nesniedz piekrišanu. Tomēr šāda procedūra nebija pieejama pieteicējam konkrētajā lietā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma