Cilvēktiesību gids

Lieta

Gnahoré pret Franciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2000. gada 19. septembris

Fakti

Pieteicējs Gnahore kungs bija iesaistīts civiltiesiskā strīdā saistībā ar viņa dēla ievietošanu bērnunamā. Pieteicējs pārsūdzēja vairākus lēmumus, kas aizliedza viņam tikties ar viņa dēlu un pagarināja šo liegumu. Pēc tam, kad apelācijas instances tiesa pasludināja spriedumu, Gnahore kungs iesniedza sūdzību, ar kuru pārsūdzēja spriedumu uz tiesību normu piemērošanas pamatiem un lūdza piešķirt viņam juridisko palīdzību. Viņa lūgums par juridiskās palīdzības piešķiršanu tika noraidīts uz tā pamata, ka nekādi strīdīgi tiesību piemērošanas jautājumi, uz kuriem pamatot pārsūdzību, nebija.

Sūdzība

Gnahore kungs sūdzējās, ka viņa lūguma par juridiskās palīdzības piešķiršanu noraidījums bija iemesls tam, ka pāragri tika pieņemts lēmums un pārkāptas viņa tiesības uz pieeju tiesai.

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka, ja valstī ir apelācijas sistēma, valstij jānodrošina, ka personas tās jurisdikcijā apelācijas tiesās var baudīt tiesību uz taisnīgu tiesu pamatgarantijas. Kamēr 6.(1) pants garantē prāvniekiem efektīvas tiesības uz pieeju tiesai, kas nosaka viņu “civilās tiesības un pienākumus”, tas atstāj valstu ziņā iespējas brīvi izvēlēties līdzekļus, kas pielietojami, lai sasniegtu šo mērķi, un liek valstīm nodrošināt juridisko palīdzību tikai tad, kad bez šādas palīdzības efektīva pieeja tiesai nebūtu iespējama vai nu tādēļ, ka juridiskā pārstāvība jānodrošina obligāti, vai procesuālo noteikumu vai konkrētās lietas apstākļu sarežģītības dēļ.

Konkrētajā lietā Tiesa atzīmēja, ka juridiskā palīdzība nebija obligāta saskaņā ar nacionālo likumu un tādēļ procedūra tika padarīta ievērojami vienkāršāka. Tiesa arī konstatēja, ka pamati atteikumam bija motivēti uz leģitīmiem apsvērumiem, ka valsts nauda būtu jāizlieto tikai tādas juridiskās palīdzības mērķiem apelatoriem, kuru pārsūdzībai būtu saprātīgas veiksmes izredzes. Turklāt Gnahore kungs varēja pārsūdzēt šo lēmumu. Tadējādi, netika konstatēts tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma