Cilvēktiesību gids

Lieta

Hermi pret Itāliju

(Taisnīga tiesa – informācija par apsūdzību)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2006. gada 18. oktobris

Fakti

Apsūdzētais Hermi kungs bija Tunisijas valstspiederīgais, kurš izcieta cietumsodu Itālijā. Uz apelācijas instances tiesas sēdi viņš tika uzaicināts ar pavēsti, kas bija uzrakstīta itāliski. Hermi kungs neieradās tiesas sēdē.

Sūdzība

Hermi kungs sūdzējās, ka viņš nevarēja piedalīties tiesas sēdē, jo nebija sapratis pavēstē lietoto valodu, tādējādi viņam tika liegtas tiesības uz taisnīgu tiesu. 

Tiesas secinājumi

Ikvienai personai, kuru apsūdz par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, ir tiesības “būt pienācīgi un detalizēti informētai valodā, kādu viņa saprot, par pret viņu vērsto apsūdzību raksturu un iemesliem”. Šis noteikums neparedz, ka attiecīgā informācija jāsniedz rakstveidā vai tai jābūt iztulkotai rakstveidā apsūdzētajam, kurš ir ārzemnieks, bet šis noteikums norāda uz to, ka īpaša uzmanība jāvērš uz to, lai apsūdzētais ir informēts par “apsūdzību”. Tiesa konstatēja, ka apsūdzība spēlē svarīgu lomu kriminālprocesā, un jau no paša sākuma apsūdzētajam ir oficiāli jāpaziņo par pret viņu izvirzīto apsūdzību raksturu un juridisko pamatojumu. Apsūdzētais, kurš nepārzina tiesas procesā lietoto valodu, var atrasties nelabvēlīgā situācijā, ja apsūdzība viņam netiek iztulkota valodā, kādu viņš saprot. Tādēļ apsūdzētajam, kurš nevar saprast valodu, kas tiek lietota tiesā, ir tiesības uz bezmaksas tulka palīdzību mutiskai tulkošanai un visu procesa dokumentu  iztulkošanai, kas ir svarīgi, lai viņš varētu baudīt taisnīgu tiesu.

Tomēr konkrētajā lietā Tiesa secināja, ka pieteicējs pietiekami pārzināja itāļu valodu, lai uztvertu pavēstes saturu, kas viņu informēja par tiesas sēdes datumu apelācijas instances tiesā, jo viņš pats bija atzinis, ka runā itāliski un bija varējis saprast pret viņu izvirzītās apsūdzības pirmās instance tiesā. Tādējādi Tiesa nekonstatēja Hermi kunga tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumu tajā faktā, ka viņam izsniegtā pavēste bija itāliski.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma