Cilvēktiesību gids

Lieta

I. pret Somiju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2008. gada 17. jūlijs

Fakti

Sūdzība

Pieteicēja sūdzējās, ka Veselības Aizsardzības iestāde neizpildīja savu pienākumu izveidot reģistru, no kura konfidenciāla pacientu informācija nevarētu tikt izpausta trešajām personām, un tādējādi pārkāpusi viņas tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka pieteicējas tiesības uz privāto dzīvi ir tikušas pārkāptas, jo viņas medicīniskie dati nebija nodrošināti pret neatļautu pieeju un nepastāvēja pietiekami aizsardzības pasākumi.

Tiesa secināja, ka:

Pietiekamu garantiju pret privātas informācijas izpaušanu nepieciešamība ir jo īpaši svarīga, kad tiek apstrādāti ļoti intīmi un sensitīvi dati, kā konkrētajā gadījumā, kad pieteicēja bija HIV-pozitīva. Turklāt pieteicēja strādāja tajā pašā slimnīcā, kurā ārstējās.

Pacientu datu sistēma acīmredzami nebija uzturēta saskaņā ar tiesiskajām prasībām, kas noteiktas nacionālajā likumā.

Lai arī pieteicējai bija iespējas pieprasīt kompensāciju par kaitējumu, ko nodarījusi prettiesiska datu izpaušana, tas nebija pietiekams aizsardzības līdzeklis viņas privātās dzīves aizsardzībai pret neatļautu pieeju viņas medicīnas datiem.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma